Planområdet ligger i Storgata mellom torget og Bankgata, og inkluderer gateløpet og fem kvartaler.

Kvartalene reguleres til sentrumsformål, i tråd med arealbruken som er vedtatt i kommuneplanens arealdel 2014-2026. Områdereguleringen legger føringer for fremtidige detaljreguleringsplaner. 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til saksbehandler Susanne Jomås, susannedalejomas@bodo.kommune.no.

Sakens dokumenter kan lastes ned i menyen til høyre

 

Planen ble vedtatt av Bodø bystyre i møte den 22.03.2018.

Vedtak:
Bodø bystyre vedtar områdereguleringsplan for Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19, slik den er vist på plankart med plan id 2017002, datert 13.02.2018, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 13.02.2018.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.