Planen legger i liten grad opp til endring av gjeldene planer for området, men stadfester gjeldende arealbruk og oppdaterer planstatus i områder som ikke er omfattet av reguleringsplaner. Områdereguleringsplanen innebærer også innføring av fasadevern for Aspåsen skole og en videreføring av fasadevernet for Gimle forsamlingshus. Vernebestemmelsene er balansert opp mot behovet for rehabilitering og innvendig oppgradering av Aspåsen skole. 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til saksbehandler Kjetil Christensen, e-post:  kjetil.christensen@bodo.kommune.no 

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.

Planen ble vedtatt av Bodø bystyre i møte den 15.06.2017 

Vedtak: 

Bodø bystyre vedtar områderegulering for Bankgata og Aspåsen skoleområder, slik det er vist på plankart med plan ID 201501I. 

Planforslaget er vist på kart i målestokk I: 1000, merket Bodø kommune og sist revidert 20.04.17, og i bestemmelser sist endret 16.05.17. 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §12-10. 

De delene av underliggende reguleringsplaner som ligger innenfor planområdets avgrensning vedtas opphevet: 

1. Områdereguleringsplan for Bodø videregående skole, med planlD 1253 

2. Detaljregulering for Bodø Videregående skole, sentrum, med planlD 1286. 

3. Reguleringsplan for Grensen, plan nr. 1089. 

4. Reguleringsplan for Plysjbyen, plan nr. 1026.