Oppmålingsforretning holdes når:

  • Det er gitt tillatelse til deling etter plan- og bygningsloven. Først etter at kommunens vedtak om delingstillatelse foreligger, kan eiendomsdelingen skje gjennom en oppmåling av det som skal bli den nye eiendommen.
  • Det er rekvirert oppmåling av grense. Dette krever ikke tillatelse.

Gjennomføring av oppmålingsforretning:

  • Varsel til berørte parter at det skal holdes oppmålingsforretning.
  • Holde møte, som oftest på tomten, i noen tilfeller på kontor.
  • Grenser merkes og måles der det er mulig. Hvis det ikke er mulig å merke, beskrives grense med koordinater.
  • Det skrives en protokoll fra møtet.
  • Nye matrikkelenheter (lenke til beskrivelse av matrikkelenheter ML§5), grenser og grensemerker føres i matrikkelen.
  • Nye matrikkelenheter tinglyses.
  • Det sendes ut matrikkelbrev for nye og berørte matrikkelenheter. Hvis det er små endringer for berørte naboer, kan annen underretning om matrikkelføringen benyttes.