1. Bystyret vedtar Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 slik den fremkommer av plankart datert 09.05.2022, samt bestemmelser og planbeskrivelse datert 09.05.2022. Vedtaket gjelder ikke de deler av planen som omhandler akvakulturområde i Breisundet i Helligvær hvor det foreligger innsigelser. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-15 og 11-16, første ledd.
  2. Bystyret vedtar å sende innsigelsene fra Statsforvalteren i Nordland og Fiskeridirektoratet til Kommunal- og distriktsdepartementet dersom mekling ikke fører frem. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-6.
  3. Bystyret vedtar å oppheve Kommunedelplan for Tverlandet, planID KDP13. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-17.
  4. Dersom Bergmesteren ikke gir konsesjon for dolomittutvinning i Kvitberget ved Ljøsenhammeren i Skjerstad, skal området tilbakeføres til LNFR.

Mindre endring av kommuneplanens arealdel 25.01.2023:

Plan- og miljøutvalget vedtar en mindre endring av kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, der plankartet blir oppdatert med egen hensynssone for ras- og skredfare (H310) ved Eidet på Kjerringøy, samt en ny bestemmelse under § 11.3.1, der bestemmelsen blir supplert med forbud mot byggetiltak innenfor sonen.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 11-17.