Barnerepresentanten deltar i møter med kommunen og har møte- og talerett i plan- og miljøutvalget. 

Representanten gir også innspill og uttalelser til pågående planprosesser.

Kristin Hunstad er barnerepresentant i Bodø kommune, og kan kontaktes på epost: Barnastalsperson@bodo.kommune.no

Bodø kommunens instruks og rutine for barnerepresentanten finnes i menyen til høyre.

I tillegg til barnerepresentanten har Bodø ungdomsråd en viktig rolle for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

I plan- og bygningsloven står det følgende:  

Plan- og bygningslovens § 3-3, tredje ledd:

«Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen

Plan- og bygningslovens § 5-1, andre ledd:

«Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er vedtatt i statsråd 1. september 1989. Det er disse retningslinjene som er grunnlag for hvordan kommunen ivaretar barn og unges interesser i planleggingen. Rundskriv T-2/08 inneholder retningslinjene, utdypende forklaring og veiledning.

Veileder om barn og unge i plan og byggesak er tilgjengelig i menyen til høyre.