• Etter at kommunen har avgjort om vilkårene for registrering av eiendom eller festegrunn er oppfylt, holdes oppmålingsforretning.
  • Det blir laget matrikkelbrev over eiendom eller festegrunn.  
  • I slike saker må partene selv tinglyse den nye eiendommen eller festegrunnen, og dokumentere hjemmelen til denne.