Svar: Når du som eier får tilsendt taksten, har du etter loven en klagefrist på 6 uker. Du kan ikke klage på selve skattesatsen som nå er 4,9 promille, men du kan klage kun på taksten eller utregningen av eiendomsskatten.

Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det fremsettes en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og evt. feste- eller seksjonsnummer. Klagen må inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, eks kopi av nylig avholdt takst, bilder, byggetegninger. Eiendomsbesitter/klager må påregne at det kan bli nødvendig med en ny besiktigelse for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette. Klagenemnda er ikke bundet av krav og påstander i klagen slik at taksten også kan settes opp.

Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås av administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Den sakkyndige nemnda vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.