Areal- og volumberegning ved takseringer av bygninger tar utgangspunkt i NS 3940 som gjeldene standard for målemetoder (www.standard.no). Utgangspunktet for arealberegningen er dataene (areal og klassifisering) som er oppgitt i Matrikkelen, og tilsvarer bygningens bruksareal (BRA). BRA defineres som alt areal innenfor omsluttende yttervegg, med tilpasning for arealmåling i etasjer med skråtak. Denne utregningsmetoden må ikke forveksles med beregning av P-ROM (primær-rom), som brukes ved utregning av ligningsverdien. 

Nedenfor vises en kort illustrasjon av måleregler for arealberegning i ulike etasjene i et typisk bolighus

LoftLoft

Et areal er måleverdig når fri høyde er minst 1,9 m og bredden er minst 0,60 m. Delen med skråtak regnes som måleverdig inntil 0,6 m utenfor høyden 1,9 m. Fri høyde er høyden fra overkant ferdig gulv til underkant av bærende konstruksjoner.  

 

HovedHovedetasje

Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og der den frie bredden i høyde 1,9 m må minst være 1,9 m.

 

UnderUnderetasje

Et plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75 m, men høyst 1,5 m over planert gjennomsnittsnivå. 

 

 

Kjeller

Kjeller

Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75 m over planert terreng i gjennomsnittsnivå rundt bygningen