Eiendomsskatten gjelder for både bygninger og tomt inntil 1 daa på alle bolig- og fritidseiendommer kommunen. Næringseiendommer (bygninger og tomt), samt verk og bruk, inkl. faste installasjoner som per.1.1.2019 skal fases ut i en nedtrappingsperiode på 7 år. For landbrukseiendom skal boligdelen med tilhørende garasje og naturlig arronder tomt skattlegges. De øvrige driftsbygningene på en landbrukseiendom vil få fritak, forutsetningen er at eiendommen er i drift, jfr.§ 5 h i eiendomsskatteloven.