Det er opp til den enkelte kommune å bestemme utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt i eigedomsskattelova. Satsen på eiendomsskatten skal ligge mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget, og det kan gis et bunnfradrag for hver selvstendige boenhet i helårsboliger og fritidsboliger.

I desember 2016 reduserte bystyret i Bodø skattesatsen 5,9 promille til 4,9 promille. Og i 2018 til 4,4 promille. Bunnfradraget er satt til kr. 500.000.

Bystyret i Bodø kommune vedtok høsten 2015 at det skulle gjennomføres en retaksering, og at eiendomsskatt nå skal gjelde for all fast eiendom hele kommunen fra 1.1.2017. De nye takstene er grunnlaget for utskriving av eiendomsskatten de neste 10 årene. Sist alminnelig taksering i Bodø ble foretatt i 2004 med virkning fra og med skatteåret 2005.

Eiendomsskatten beregnes av en skattetakst som er fastsatt for hver enkelt eiendom. Taksten skal avspeile omsetningsverdien slik det fremgår av eiendomsskattelovens § 8 A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlige sa/sti/høve ved fritt sal»

De eiendomsopplysninger som taksten bygger på er hentet fra matrikkelen (eiendomsregisteret). I matrikkelen finnes opplysninger om de ulike bygningstypene, bruksareal (BRA), tomtestørrelse, byggeår m.m. Alle eiendommene i kommunen ble i tillegg befart i 2016. Les mer om matrikkelen på Kartverkets nettsider.

Eiendomsskattetaksering skiller seg fra ordinær taksering av fast eiendom, bl.a. ved at fastsettelse av eiendomsskattetakster er forvaltningsvedtak som kan påklages av skatteyter. Et overordnet rettslig prinsipp er at alle eiendommer må takseres etter de samme retningslinjer slik at likhetsprinsippet kan ivaretas på forsvarlig vis.

Samtidig er det slik at hver eiendom skal vurderes og takseres individuelt. Dette hensynet er ivaretatt ved at alle eiendommer som er taksert er befart utvendig. Det er en utfordring og skulle taksere alle eiendommer etter like regler samtidig som hver eiendom skal vurderes individuelt. Av denne grunn er det forsøkt å forenkle skjønnet ved bruk av sjablongverdier og ulike faktorer som korrigerer resultatet som fremkommer etter sjablongtakseringen.

 

Spørsmål og svar om eiendomsskatt

Her er samlet noen av de oftest stilte spørsmål og svar angående eiendomsskatt.

 

 

Ord og begreper brukt i eiendomsskattetaksering

Rammer og retningslinjer for taksering