Sakkyndig nemd

Det er sakkyndig nemnd som i henhold til esktl § 8 A-3 (4) fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra besiktigerne ansatt i Bodø kommune. Sakkyndig nemnd har ut fra sine lokalkunnskaper om salgsverdier og prisutvikling på fast eiendom i de ulike områder i kommunen forsiktig tilnærmet seg omsetningsverdien. Sakkyndig nemnd er oppnevnt av bystyret.

Klagenemnd

Klager på takstvedtak går først til underinstansen for fornyet behandling. Tas klagen ikke til følge der går saken videre til klagenemnd. Når klagen tas opp i klagenemnden plikter nemnden å foreta befaring. Plikten foreligger fordi klagenemnden skal foreta en selvstendig vurdering av saken. Klagenemnden kan gjøre unntak hvis det ikke er holdepunkter for at befaring vil gi nemnda et bedre grunnlag for vurdering av klagen. 

Valget følger kommunevalgperioden, og det blir valgt leder og nestleder.