Beskrivelse av hva du søker om

Tips og råd om hva du bør tenke på hvis du har byggeplaner.

Et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om. Du må også begrunne eventuelle dispensasjoner.

Tegninger og kart

  • Et situasjonskart hvor du har tegnet inn hva du skal bygge.
  • Målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger. I målestokk 1:50 eller 1:100
  • Eksisterende tegninger. Dette finner du hos Servicetorget.

Beregning av utnyttelsesgrad

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsbestemmelsene tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før. Dersom du skal gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden.

For å regne ut dette, må du finne ut av hvor store eksisterende bygninger på tomten er. Du kan bruke godkjente tegninger for din eiendom. Eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med.

Ved enkle spørsmål, kan vi veilede deg, og ved kompliserte utregninger anbefaler vi å ta kontakt med fagfolk. 

Eventuelle dispensasjoner fra lov, planer og forskrifter

Hvis tiltaket er i strid med lov, plan eller forskrift, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsene. Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

Les mer om dispenasjoner (PDF, 8KB).

Eventuell endring av avkjørsel

Dersom du skal endre, opprette eller endre bruken av en avkjørsel i forbindelse med en byggesak, må du kontakte Bodø kommune ved Forvaltning.

Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter

I noen saker må du skaffe tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen eller andre myndigheter.

Dette kan være nødvendig i følgende sammenhenger:

  • tilknytning til vann og avløp (kontakt Bodø kommune ved Forvaltning)
  • oppretting eller endring i arbeidsplasser, kontakt Arbeidstilsynet
  • bygging innenfor 30 meter av jernbane, kontakt Bane NOR

Eventuell graving i forurenset grunn

Dersom tiltaket medfører graving, og det er mistanke om forurensning i grunnen, må det bli tatt grunnundersøkelser. Se forurensning, avfall og gjenvinning for mer informasjon. 

Ved riving

  • Før du sender inn søknad om rivetillatelse, må du varsle eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen.
  • Hvis bygningen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, må Forvaltning kontaktes.