• Søknad
  • Redegjørelse, skriv kort hva du skal gjøre
  • Dispensasjon, hvis behov
  • Nabovarsel
  • Målsatt situasjonskart. Kartet må vise ledningsnett og utskriften må ikke være eldre enn ett år. 
  • Målsatte tegninger i målestokk 1:100 eller 1:50 (plan, snitt og fasader). Ved endringer av eksisterende bygg, må det legges ved et sett som viser dagens bygg og ett sett som viser bygget med påbygg eller tilbygg. Plan-, snitt- og fasader.

Mottakskontroll

Når søknaden er mottatt av kommunen, vil saksbehandler foreta en kontroll for å sjekke at den er komplett.