I Bodø har vi et felles mål om å skape et samfunn som er godt å bo, arbeide og leve i. Gjennom gode tjenester, spennende byutvikling og et bredt spekter av aktiviteter og kulturtilbud skal byen møte fremtidens krav. Nærheten til den mangfoldige naturen i Bodø legger til rette for et aktivt allsidig liv for alle. Folk i alle aldre og livssituasjoner skal finne mening og livsinnhold i Bodø. Bodø er en mangfoldig by og vi ønsker å skape et inkluderende samfunn hvor alle er med.

Bodø har i mange år hatt et stort fokus på barn og unges oppvekstsvilkår. Vi vet at en god oppvekst er viktig livet ut, og at et samfunn som legger til rette for barn og unge er attraktivt å flytte til.  Men i Bodø vil vi, som mange andre steder, også oppleve at befolkningen blir eldre. Denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer, og er noe vi har begynt å forberede oss på. Tilrettelegging for et aldersvennlig samfunn vil bidra til at en aldrende befolkning også kan delta aktivt – i samspill med den oppvoksende generasjon.

I Bodø kommune skal vi jobbe mot tre samfunnsmål:  

 • Bodø – mennesket i sentrum. Det er folk som skaper Bodø-samfunnet. . Trivsel, trygghet og inkludering skal ligge til grunn
 • Bodø – smart og grønn. Utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper attraktive bo- og levekår, innenfor rammen av klima og miljøhensyn
 • Bodø – Motor i nord. Bodø skal være i førersetet for relasjonsbygging, og nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene 

Våre samfunnsmål er et resultat av en bred medvirkningsprosess der innbyggere, folkevalgte og næringsliv har bidratt med innspill. FNs bærekraftmål setter rammene i vårt arbeid for et sosialt, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraftig samfunn for fremtidige generasjoner.

Vi står overfor utfordringer i framtida som handler om å møte den demografiske og digitale utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Framtidens Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, næringsliv, institusjoner og frivillige. Innbyggerne skal involveres slik at behov og ønsker synliggjøres. På denne måten vil vi sørge for å utløse kreativitet, engasjement og fellesskapsfølelse.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 

 • lede og utvikle kommunens virksomhet gjennom helhetlig, inkluderende og strategisk styring
 • legge til rette for kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og gode og effektive tjenester til innbyggere
 • tilrettelegger for et godt samarbeidsklima og gode prosesser med folkevalgte. Utrede, legge frem og gjennomføre politiske vedtak
 • sørge for at partssamarbeidet med de ansattes representanter fungerer som et lagarbeid
 • sikre god økonomisk styring og en effektiv drift med tjenestetilbud tilpasset den økonomiske situasjonen
 • tilrettelegge for god samhandling og samskaping med innbyggere, næringsliv, frivillighet, samarbeidspartnere og øvrige myndigheter 
 • utvikle handlingsrom og utnytte kommunens potensial og fortrinn i utvikling av samfunn- og næringsliv
 • overordnet ledelse av utviklingsprosjekter og videreutvikle den gode driven som er i Bodøsamfunnet.

Her kan du søke på stilingen

Ønskede kvalifikasjoner: 
Vi søker en leder med tydelige lederegenskaper, god relasjonskompetanse og gjennomføringskraft for å videreutvikle kommunen. Rollen er kompleks og krever at kommunedirektøren har et godt samspill med de folkevalgte og har god rolleforståelse. Kommunedirektøren skal utøve god ledelse gjennom medbestemmelse og forstå viktigheten av partssamarbeid. God kontakt med næringsliv og andre eksterne samarbeidsrelasjoner er viktig for å lykkes i rollen.

Dette krever god forståelse for Bodø kommunes rolle, ansvar og oppgaver. Vedkommende må derfor ha erfaring fra andre lignede stillinger fra kommunesektoren, eller andre store organisasjoner hvor samspillskompetanse er en viktig faktor for å lykkes.

 • erfaring fra strategisk ledelse og ledelse av andre ledere
 • har relevant utdannelse på fortrinnsvis masternivå
 • god forståelse for rolledelingen i offentlig sektor og samspillet mellom politikk og administrasjon
 • erfaring fra offentlige virksomheter, helst erfaring fra kommunal sektor. Gjerne i kombinasjon med erfaring fra private aktører eller større frivillige organisasjoner
 • solid erfaring med og god innsikt i økonomisk styring 
 • må være interessert i, og ha kompetanse til, å lage en god kultur for medbestemmelse. Innsikt og erfaring med partssamarbeid og aktivt søke samarbeid mellom partene
 • erfaring fra ledelse av endrings- og utviklingsarbeid
 • evne å ta en tydelig posisjon som underbygger visjonen attraktiv hovedstad i nord , styrke samarbeidet og være en raus nabo for andre kommuner
 • evne til å videreutvikle den gode driven som er i Bodøsamfunnet og skape merverdi på den opparbeidede posisjon kommunen har
 • en inkluderende, relasjonsorientert og tydelig lederstil koblet med en jordnær tilnærming til folk
 • et ønske om at du har en moderne lederstil
 • er digitalt tenkende i din tilnærming til verktøy og prosesser 

Ved tilsetting legges det vesentlig vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr: 
En av Nord-Norges mest spennende lederstillinger, der du sammen med folkevalgte og medarbeidere vil få den mest sentrale rollen i regionens videre utvikling. Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette. 

Henvendelse om stillingen kan du rette til vår rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen, tlf. 91 88 81 86. Du kan også kontakte ordfører Ida Pinnerød, tlf. 943 59 763. 

Søknadsfrist: 6. juni 2021. Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.

 

Bodø kommune – Attraktiv hovedstad i nord.

Bodø kommune har i dag ca. 52.000 innbyggere. Byen er i betydelig endring, og Bodø kommune har store ambisjoner for våre innbyggere og fremtiden. Kommunen har ca. 4.500 ansatte, og er organisert i 7 ulike avdelinger med en ansvarlig kommunaldirektør for hver avdeling. I tillegg har kommunen organisert deler av virksomheten i kommunale foretak (KF) og interkommunale selskaper (IKS) og kommunen er også eier i flere store virksomheter.

Vi har spennende prosjekter som Europeisk kulturhovedstad 2024, Ny-By – Ny flyplass, Smart Bodø og har lagt et godt fundament for vår videre utvikling.

Vi har attraktive og levedyktige lokalsamfunn hvor det er mulig å leve, arbeide og utvikle seg. I Bodø tror vi på samskaping og et godt samarbeid mellom de mange aktørene i Bodøsamfunnet.

Her kan du søke på stilingen