Vi vil med dette informere om våre standarder og krav og hva du som innbygger bør tenke på når vi skal komme frem med våre store kjøretøy.

Vinterdrift

Fokusområder på vinteren:

 • trygg skoleveg
 • barnehager
 • offentlige bygg
 • bussgater
 • myke trafikanter
 • trafikksikkerhet

Vinterdrift omfatter brøyting, strøing, siktrydding i knappe kurver og veikryss, renhold, støvdemping, etterarbeid som rydding og bortkjøring av snø.

Bodø kommune skal sikre god og forutsigbar fremkommelighet for alle trafikanter på en måte som ivaretar miljøhensyn og sikkerhet.

Snøbrøyting

Bodø kommune har ansvar for brøyting av det kommunale vegnettet.

Ved store snøfall blir alt mannskap kalt ut og brøyter etter oppsatte roder. Kommunen er inndelt i flere roder. Brøyting skjer ofte på natten av hensyn til trafikkavvikling. Sjåførene brøyter kontinuerlig til ruta er ferdig eller må ta ut lovpålagt hviletid.

Ved store snøfall vil det ta noe tid å få brøytet alle veger/gater.

Et godt brøyteresultat avhenger av et godt samarbeid med kommunens innbyggere. Vi ber alle om å ikke parkere bilen, campingvogna, hengere og annet slik at det er til hinder for brøytemannskapet.

Etterrydding av snø

Snør det mye fortsetter snøryddingen til snøfallet er over. I dagene etter vil det pågå finrydding i roder og midlertidig lagret snø blir kjørt til snødeponi. Dette må til for å gjøre utsatte områder klare til neste snøfall.

Stor dimensjon over brøyteutstyret

Vår standard og kriterier som er lagt til grunn for brøyting

 • Tidskrav for å gjenopprette godkjent føreforhold etter værhendelse er 1 til 2 døgn.
 • Kravene våre er brøyting ved 5 cm våt / 10 cm tørr snø
 • Hovedveier/busstraseer – brøyting starter ved snødybde 5 cm våt snø / 10 cm tørr snø.
 • Adkomstvei / boligveier– brøyting starter ved snødybde 8 cm vått snø / 15 cm tørr snø.
 • Skolevei fortau - brøyting starter ved snødybde 5 cm.
 • Gang-/sykkelveger - brøyting starter ved snødybde 5 cm
 • Under værhendelser aksepteres avvik fra godkjent føreforhold.

Skolevei fortau

 • Skal være brøytet før kl. 08 mandag til fredag. Brøyting iverksettes ved snødybde 5 cm.
 • Skal være brøytet før kl. 09 lørdag. Brøyting iverksettes ved snødybde 5 cm.
 • Skal være brøytet før kl. 10 søndag. Brøyting iverksettes ved snødybde 5 cm.

Øvrige prioriterte fortau

 • Skal være brøytet før kl. 08 mandag til fredag. Brøyting iverksettes ved snødybde 5 cm.
 • Skal være brøytet før kl. 09 lørdag. Brøyting iverksettes ved snødybde 5 cm.
 • Skal være brøytet før kl. 10 søndag. Brøyting iverksettes ved snødybde 5 cm.
 • Snømengde skal måles på et sted der snøen hverken blåser bort eller samler seg i fonner.
 • Ved snøvær om natta skal samleveier være gjennombrøytet innen kl. 06. Utbrøyting i full bredde, brøyting av kryss og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting fra kl. 07 og på søn- og helligdager til kl. 09.
 • Adkomstveier brøytes etter at samleveier er gjennombrøytet.
 • Brøyting av skolevei fortau og gang/sykkelveier som er skoleveier må koordineres med brøyting av kjørebanen.
 • Gågater, trapper og torg brøytes med samme standard som atkomstvei.

For at et fortau skal brøytes må det være bredt nok og utformingen gjør at det er mulig å drifte. De smale fortauene brukes som opplag for snø på vinteren. Ved store snøfall prioriteres det brøyting av vei + et fortau på den ene siden, mens snø gjerne må lagres på fortauet som på motsatt side.

Hva forventer vi av deg?

 • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører.
 • At du parkerer slik at brøytebilen kommer frem.
 • At du selv rydder inngangen mot egen eiendom.
 • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig å innfri forventningene til oss.
 • At du ikke lagrer egen snø på kommunal vei eller fortau.
 • At du ikke lagrer snø over nærmeste sluk, slik at det i mildværsperioder ikke oppstår oversvømmelser.

Snø som brøytes eller freses inn på privat eiendom

Som beboer langs offentlig veg kan du oppleve at vi freser snø inn på privat eiendom når snøfreser tas i bruk for å fjerne snø. Byteknikk og våre entreprenører prøver alltid å gjennomføre brøyting og fresing på en måte som ikke medfører urimelige konsekvenser for huseier og beboere. Men det at snø kommer inn på eiendommen som følge av brøyting/fresing av offentlig vei, er innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides. Det vil si at jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, anses også å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Strøing

Sandstrøing gjøres i boliggater og på gang- og sykkelveger når det er glatt. Det strøs etter oppsatte ruter og det kan derfor ta noe tid før alle gater er ferdig strødd.

Kontakt oss om vinterdrift

Henvendelser angående brøyting kan meldes i vår Meld inn feil-tjeneste. Linken finner du på Bodø kommune sin hjemmeside på nett. Meld her

Generelle råd

Vinteren betyr periodevis redusert sikt. Husk derfor å ferdes trygt på våre veier ved å være varsom og ta det rolig i trafikken.

Til alle myke trafikanter: Husk å være synlig i mørketiden. Bruk refleks eller refleksvest.

Vi i Byteknikk ønsker alle en fin vinter.

Bjørn-Inge Ingvaldsen
leder Byteknikk
Bodø Kommune