Hvorfor brøytes snø inn på privat eiendom?

Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneiere. Det er imidlertid trangt om plassen og det er mange hensyn å ta.

Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest.

Det er svært kostbart og lite miljøvennlig å kjøre bort den brøytede snøen. Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i sentrumsområdene, mens det i boligområdene hovedsakelig må brøytes og freses ut av vegen. Alternativet til å brøyte inn på privat grunn er å brøyte inn mot kanten av kjørebanen, noe som vil medføre trangere kjørebaner og redusert framkommelighet. I tillegg vil sluker som skal ta unna regn og smeltevann bli tildekket. Dette alternativet er ikke gunstig for noen, heller ikke for grunneierne langs veien.

Bruk vår «Meld feil» -tjeneste på Bodø Kommunes nettside, hvis du vil si ifra om veger som for eksempel må brøytes eller strøs.

Her melder du feil

Er det lov å ha snø fra vegen inn på privat eiendom?

Det at snø kommer inn på privat eiendom som følge av brøyting av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser.

I perioder med uvanlig stort snøfall utvides tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven – hvilket betyr - jo mer snø som faller, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting.

Snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand, og det må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Kan kommunens innbyggere legge snø og is ut på kommunalt fortau eller veg?

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage skal ikke flyttes ut på fortau, gang- og sykkelvei, vei og veikryss. Dette gjelder også snø som er brøytet eller frest inn på eiendommen fra offentlig vei eller fortau. For naboer til veien betyr dette at snøen må lagres på egen tomt.

Vi har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende, men det er nødvendig for å sikre fremkommeligheten.

Her vil vi henvise til ”Politivedtektene for Bodø kommune”: § 16. Snøfall og takras

Her er det ikke brøytet i vinter!

Denne påstanden får vi rett som det er, men den er det ikke hold i. Alle kommunale veger og gater blir brøytet. Hovedregelen er at vi skal begynne brøyting av bussveier på 5 cm våt snø eller 10 cm tørr snø, mens tilsvarende for boligveier er start brøyting på 8 cm våt snø og 15 cm tørr snø. I Bodø kommune har vi ca 400 km med kommunal vei, så avvik fra dette kan forekomme.

Sikkerhet

Vi er opptatt av sikkerhet og fremkommelighet.

Ved store snøfall prioriteres fremkommeligheten på vei og minst et fortau langs veien. F.eks kan fortau på den ene siden av veien benyttes som midlertidig snødeponi, mens fortau på motsatt side holdes åpent for myke trafikanter. Bortkjøring av snø følger når været løyer i sentrumsområdene. Bortkjøring av snø er en kostbar operasjon, så det bes om forståelse for at områder utenfor sentrum ikke er prioritert.

Noen tips fra brøytemannskapet

Pass på ungene, vi har forståelse for at de synes det er spennende med store maskiner og blinklys. Høye brøytekanter medfører at det ikke er like lett å se dem på langt hold.

Når det er brøytekanter må snøplogen ha litt fart (25-30 km/t) for å kunne kaste snøen opp. Står det hinder eller parkerte biler helt inn til vegen så må vi slå ned farten, noe som medfører at plogen ikke klarer å kaste opp snøen, men vil tømme seg i innkjøringen. Da blir resultatet at snø som ligger i vegbanen fra et lengre strekk, blir lagt igjen i innkjøringen, altså mer snø enn dere behøver.

Unngå å parkere bilen i vegkanten, det sinker jobben brøytesjåførene og brøyteresultatet blir så mye dårligere.

Brøytemannskapene våre oppfordrer folk til å vise hensyn og slippe dem fram, husk at de er på vegen for deg.

Vi ønsker alle en fin vinter.