Pumpestasjonen (Vestre havn) i sentrum ble satt i drift i slutten av uke 42 og avløpsvann blir igjen ført via avløpsnettet til Kvalvikodden renseanlegg.

LEDNINGSFORNYELSE

Det har vært avgjørende å benytte No-Dig metode for ledningsfornyelsen, siden ledningen ligger i Sjøgata fra Hundholmgata til rundkjøringen. Selve fornyelsen av 650 meter med ledning ble gjennomført på under 1 uke, ved at man trekker en ny ledning i et eksisterende rør. Alternativet med graving og utskiftning av 650 meter rør i Sjøgata ville tatt mange måneder.

Ved ledningsfornyelsen har det vært nødvendig å ha en trekkegrop ved Sentrumsterminalen, ved krysset Hundholmgata/Sjøgata og ved rundkjøringen i Sjøgata. Strømpe ble trukket fra rundkjøring til Hundholmgata/Sjøgata ved hjelp av en vinsj. Deretter ble strømpe trukket på nytt fra Hundholmgata/Sjøgata til Sentrumsterminalen. Rørkoblinger ble satt på i alle ender og ledningen ble koblet sammen igjen.

ENTREPRENØRER OG TEKNISK AVDELING

Gjennomføringen av prosjektet har pågått i 7 uker, med mange ulike fagentreprenører involvert på ulikt tidspunkt. Prosjektansvarlig for prosjektet er Vann og avløp ved Plan og Prosjekt. I tillegg har drift vann og avløp bistått entreprenørene, samt utført fornying innvendig på pumpestasjonen i sentrum. Innløps rørarrangement er skiftet og all elektronikk i styreskap er byttet, noe som medfører energibesparende drift av pumper og bedre overvåkning.

I Klinkerveien pågår det fortsatt arbeid på avløpsledningen, noe som medfører at det blir 1-2 dager med utslipp av urenset avløpsvann i havnebassenget. Det planlegges reetablering av veien i uke 45.

SUKSESS

Bodø kommunes Tekniske avdeling er godt fornøyd med prosjektet og spesielt fornøyd med at alle involverte entreprenører har gjennomført og overlevert i henhold til tidsplanen.

-Det har vært mange kritiske milepeler i prosjektet, men suksessfaktoren har vært tydelig kommunikasjon og rammer på tvers av fagene, sier seksjonsleder VA - Plan og prosjekt Ronny Didrik Pedersen.