- I disse dager tas det i bruk ny kilde og vannbehandlingsanlegg ved Breivik vannverk, sier Leder VA Drift og vedlikehold Ståle Enge i teknisk avdeling i Bodø kommune.

- Kilden består av grunnvannsbrønn i fjell. I vannbehandlingsanlegget blir vannet UV-desinfisert før det sendes til forbrukerne, sier Enge Videre.

- Det er også bygd et magasin på 100 m3 og 1280 meter ledningsnett. Den nye kilden erstatter dagens kilde ved Mølnelva. Omleggingen til forsyning fra ny kilde for alle abonnentene skjer områdevis, og dagens reserveløsning vil fremdeles være i beredskap. Omleggingen vil i perioder medføre trykkvariasjoner sier Enge avslutningsvis.

Eventuelle feil med vannforsyningen kan meldes på Bodø kommunes hjemmesider.