Fra og med onsdag 2. juni er over 800 medarbeidere i Bodø kommune, som er medlemmer i Unio, i streik. 

Dette har  størst konsekvenser i Oppvekst- og kulturavdelingen (OK)  og i Helse- og omsorgsavdelingen (HO) - og det blir søkt om dispensasjon for å sikre forsvarlig drift for de tjenestene som blir hardest rammet av streiken.

Her er en oversikt over gjeldende konsekvenser for Bodø kommunes tjenester (sist opptatert torsdag 3. juni klokken 14:00): 

Oppvekst og kulturavdelingen:

 

 • Oppvekst og kulturavdelingen har fra og med onsdag 2. juni, 700 medarbeidere i streik.

Skoler og barnehager:

 • Når det gjelder skolene og barnehagenes tilbud kan det variere noe. Foresatte og elever blir orientert gjennom skolenes/barnehagenes egne kanaler.
 • SFO-tilbudet i skolene vil variere noe i omfang og form. Skolene informerer selv foreldrene om dette.
 • Barnetilsyn: I en del av barnehagene som er berørt av streik vil det bli organisert en barnetilsyns-ordning. Dette er ikke et pedagogisk tilbud, men et tilsyn med begrenset omfang. Barnehagene informerer selv foreldrene om dette.
   
 • Følgende skoler er stengt for elever:
  • Alberthaugen (bortsett fra disp. til klassetur t.o.m. 4.6)
  • Bankgata
  • Kjerringøy
  • Misvær
  • Skjerstad oppvekstsenter /barnetilsyn
  • Skaug  /barnehagedelen gjennomføres som normalt
  • Skolen i Væran /barnehagedelen gjennomføres som normalt
  • Østbyen /SFO-tilbudet gjennomføres
    
 • Følgende skoler er åpne for undervisning i de timene ikke-streikende lærere underviser etter oppsatt plan:
  • Alstad barneskole /SFO
  • Aspåsen /SFO
  • Grønnåsen /SFO
  • Mørkvedmarka /SFO
  • Rønvik /SFO 
  • Saltstraumen /SFO
  • Saltvern /SFO
  • Støver /SFO
  • Tverlandet /SFO
  • Alstad ungdomsskole
  • Bodøsjøen
  • Hunstad barneskole /SFO
  • Hunstad ungdomsskole
  • Løpsmark

 

 • Følgende barnehager er stengt:
  • Skivik
  • Stokkvika
  • Misvær

 

 • I følgende barnehager gjennomføres barnetilsyn:
  • Asphaugen
  • Engmark
  • Løding
  • Rensåsen
    
 • Øvrige barnehager har normal drift

Barne- og familieenheten:

 • PPT:
  • De aller fleste PPT-medarbeiderne er tatt ut i streik fra 2. juni. Konsekvensene av det er at det ikke blir gjort sakkyndige vurderinger eller bistand til systemarbeid i barnehager og skoler, så lenge streiken pågår.

 

 • Skolehelsetjenesten:
  • I Skolehelsetjenesten er 9 av totalt 25 helsesykepleiere tatt ut i streik fra 2. juni.
  • Det betyr moderat til betydelig redusert tilbud fra skolehelsetjenesten ved følgende skoler: Alstad ungdomsskole, Mørkvedmarka skole, Saltvern skole, Hunstad ungdomsskole, samt Bodø og Bodin videregående skole.
    
 • Ved følgende skoler faller skolehelsetjenesten helt bort:
  • Saltstraumen.
  • Misvær/Skjerstad
  • Aspåsen skole
    
 • På helsestasjonene/familiesentrene er 1 av totalt 8 jordmødre tatt ut i streik fra 2. juni.

Stormen bibliotek:

 • Denne uka:
  • Torsdag: Biblioteket åpner først klokka 14:30. Stenger igjen til ordinær tid klokka 19:00
  • Fredag-søndag : Åpent som normalt, men barneavdelingen vil være stengt i perioder fredag formiddag.
    
 • Neste uke:
  • Mandag-onsdag: Åpent mellom 09:00 og 14:30
  • Torsdag: Åpent mellom 14:30 og 19:00
  • Fredag: Åpent 09:00 til 14:30
  • Helg: Stengt

Helse og omsorgsavdelingen:

I dette andre streikeuttaket er det tatt ut 33 nye medarbeidere i streik i HO-avdelingen, fordelt på ulike tjenesteområder. Til sammen er 116 medarbeidere i streik fra og med onsdag 2. juni.

 Følgende virksomheter/tjenesteområder er berørt:    

 • Hovdejordet sykehjem 
 • Vollsletta sykehjem
 • Mørkved sykehjem 
 • Sentrum sykehjem 
 • Stadiontunet sykehjem og Bokollektiv 
 • Sølvsuper helse- og velferdssenter
 • Furumoen sykehjem
 • Hjemmetjenesten SørØst 
 • Hjemmetjenesten Sentrum
 • Hjemmetjenesten Nord
 • Rehabiliteringstjenesten 
 • Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus
 • Miljøtjenesten
 • Tildelingskontoret
 • ForUt IKT og digitalisering 
   
 • Flere av virksomhetene i institusjon og hjemmetjeneste rapporterer om utfordringer med å kunne yte rett helsehjelp til brukere, og ha en forsvarlig drift med tilstrekkelig med fagkompetanse tilstede. Avdelingen er helt avhengig av at de virksomhetene som søker om dispensasjoner får disse innvilget.   
   
 • Det er for medarbeidere med barn meldt om personellmessige utfordringer, som følge av streiken i OK-avdelingen.  
   
 • Sølvsuper helse- og velferdssenter har nå 6 medarbeidere ute i streik, hvorav  4 av disse er sykepleiere i døgndrift. Det er store utfordringer med å flytte sykepleierressurser internt der virksomheten til enhver tid har størst behov.
   
 • Rehabiliteringstjenesten er så langt mest berørt av streiken i HO- avdelingen.  Slik situasjonen er nå kan avdelingen kun ta imot brukere med mindre omfattende behov. Det vurderes nå  om brukere  med omfattende og sammensatte behov ikke kan tas imot, men  må forlenge sitt opphold på sykehus.  Alle pasienter som er inneliggende i rehab. avdelingen  pr i dag er ivaretatt i forhold til liv og helse. Situasjonen vurderes fortløpende.
   
 • Rehabiliteringstjenesten har nå 6 ansatte i rehab.-avdelingen ute i streik, og 38 i øvrig tjeneste. Totalt 45 i hele tjenesten.
   
 • Fysioterapitjenesten og Ergoterapitjenesten: Alle avtalte timer avlyses.
   
 • Hverdagsrehabilitering: Alle avtaler avlyses.
   
 • Treningsgruppene for Frisklivsresepten utgår under streiken, og enkelte veiledningstimer blir avlyst og dermed forskjøvet. 
   
 • For Miljøtjenesten er det tre sykepleiere i turnus i streik i fase 2. Avdelingene Rønvikveien og Lillevollen/ Vollveien er berørt.
   
 • Tildelingskontoret: Konsekvenser av plassfratredelse på Tildelingskontoret av at ytterligere 2 ansatte i tillegg til de 4 som er tatt ut, vil medføre konsekvenser i form av lengre saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester. Det vil bli en strengere prioritering for hvilke søknader som må prioriteres.
   
 •  ForUt: Support og forvaltning for fagsystemene vil bli svært redusert.

 

Tidligere oppdateringer: 

 

Onsdag 02.06. klokken 15:00:
 

Oppvekst- og kulturavdelingen (OK):

 • Når det gjelder skolene og barnehagenes tilbud kan det variere noe. Foresatte og elever blir orientert gjennom skolenes/barnehagenes egne kanaler.
 •  SFO-tilbudet i skolene vil variere noe i omfang og form. Skolene informerer selv foreldrene om dette.

 

Helse – og omsorgsavdelingen (HO):

 • Det er for medarbeidere med barn meldt om personellmessige utfordringer, som følge av streiken i OK-avdelingen.  
 • Så langt er Rehabiliteringstjenesten mest berørt av streiken i HO- avdelingen.  Slik situasjonen er nå kan avdelingen kun ta imot brukere med mindre omfattende behov. Det vurderes nå  om brukere  med omfattende og sammensatte behov ikke kan tas imot, men  må forlenge sitt opphold på sykehus.  Alle pasienter som er inneliggende i rehab. avdelingen  pr i dag er ivaretatt i forhold til liv og helse. Situasjonen vurderes fortløpende.
 • Sølvsuper helse- og velferdssenter har nå 6 medarbeidere ute i streik, hvorav  4 av disse er sykepleiere i døgndrift. Det er store utfordringer med å flytte sykepleierressurser internt der virksomheten til enhver tid har størst behov.