Bodøsamfunnet skal redusere sine klimautslipp med 70% innen 2030. Bodø kommune ønsker å stimulere til klimaomstilling i næringslivet.

Vi imøtekommer søknader fra lokale bedrifter og foretak som vil arbeide med konkrete og målbare utslippsreduksjoner i egen virksomhet, eller som vil skape tjenester og produkter som bidrar til utslippsreduksjoner i samfunnet for øvrig.

Om Klimamillionen:

En omstilling til lavutslippssamfunnet krever strukturelle og dyptgripende endringer, samtidig som omstilling på kort sikt hemmes av en rekke praktiske, økonomiske barrierer. Klimamillionen skal stimulere lokale bedrifter til å posisjonere seg for endringer i nasjonale og internasjonale regelverk, som er ment å lede markedsaktører over på grønne, sirkulære verdikjeder og kutte i utslipp.

Bodø kommunes klima- og energiplan 2019 - 2031 (PDF, 521KB) for Bodø kommune har følgende tre målsettinger:

 • Innen 2030: 70 % reduksjon i direkte klimagassutslipp
 • Innen 2030: 70 % materialgjenvinningsgrad
 • 2050: Bodø skal være et lavutslippssamfunn

Formålet med klimamillionen er å stimulere aktører i Bodøsamfunnet til å bidra til at vi skal nå disse målene, og tilpasse varer og tjenester til framtidige markeder.

Søknadsfrist er 1.9.2021.

Prosjektet/tiltaket skal gi effekt innen minst ett av følgende tema:

 • Redusere klimagassutslipp i Bodøsamfunnet
 • Fremme sirkulærøkonomi og utvikle sirkulære verdikjeder og forretningsmodeller
 • Stimulere til bærekraftig forbruk, herunder ombruk, reparasjon, deleordninger etc.
 • Bidra til ny klimavennlig teknologi
 • Binding eller opptak av karbon
 • Omlegging til bærekraftige energikilder
 • Muliggjøre og fremme klimavennlig næringsutvikling og adferd
 • Fremme/innføre grønne innkjøpsordninger og miljøledelse /miljøsertifisering i virksomheter

 

Hvem kan søke:

Tilskuddet er rettet mot kommersielle aktører og privat næringsliv. Aktører med organisasjonsnummer og foretaksadresse i Bodø kommune kan søke.

Prioriteres:

 • Prosjekter som baseres på sirkulærøkonomiske prinsipper/ avfallspyramiden 
 • Prosjekter som ivaretar og adresserer flere bærekraftsmål og –dimensjoner samtidig, herunder særskilt ivaretakelse av naturmangfold og stoppe klimaendringer
 • Tiltak som bidrar til bred deltakelse
 • Tiltak som gjennomføres i Bodø kommune
 • Prosjekter som kan vise til målbar effekt
 • Prosjekter som kan vise til overføringsverdi til andre organisasjoner eller bransjer
 • Prosjekter som kan realiseres innenfor rammen av ett år

Prioriteres ikke:

 • Tilskudd til ordinær drift, herunder lønn.
 • Personlig utstyr
 • Kursdeltakelse
 • Reisestøtte
 • Partipolitisk og religiøs aktivitet
 • Kommunale enheter
 • Allerede gjennomførte tiltak
 • Tiltak som gjennomføres utenfor Bodø kommune

Vilkår:

 • Maks tilskudd pr søknad er 400 000,
 • Ingen krav til egenfinansiering
 • Budsjett skal gå i null
 • Søknadsfrist er 1.9.2021.
 • Prosjektet skal sluttføres innen ett år.

Slik søker du om tilskudd fra Klimamillionen:

Etter at du har sendt søknaden:

 • Søknadene blir behandlet samlet etter frist, og tildeling gjøres av Formannskapet i Bodø kommune. Svar på søknadene sendes innen 31.10.2021.
 • Rapportering på resultatmål og regnskap leveres innen to måneder etter gjennomført prosjekt.
 • 75 % av tilskuddet utbetales til oppgitt konto så snart støtte er innvilget. 25 % av tilskuddet utbetales etter sluttrapport.