Bodø kommune deltar i pilotprosjektet «Trygg digital by» – som en av de første kommunene i Norge. I tillegg starter kommunen opp prosjektet «Sett – Hørt – Respektert – Inkludert. Inkluderingsarbeid på Snapchat» i regi av Utekontakten.

Begge prosjektene har som formål å forebygge radikalisering, trusler og hatytringer i sosiale medier og forhindre utenforskap.

– Dette handler om å måle temperaturen i de digitale miljøene, for å utvikle forebyggende verktøy, sier SLT-koordinator Torild Nordland i Bodø kommune og legger til:

– Vi vet det er sammenheng med temperaturen i sosiale medier og i det fysiske samfunnet. Det fysiske ser vi og hører vi, men vi mangler forebyggingsverktøyene på digitale plattformer.

Nordic Safe Cities
Begge prosjektene er et direkte resultat av Bodøs medlemskap i Nordic Safe Cities – som ble vedtatt av bystyret september 2022.

Ordfører Ida Pinnerød er glad for at medlemskapet i Nordic Safe Cities bidrar til å sette dette viktige arbeidet på agendaen – og ser fram mot deltakelsen i «Trygg digital by».

– Vi går nå inn i en lokal valgkamp og med erfaring fra mange år i politikken, vet jeg at lokale folkevalgte opplever trusler og hets i sosiale medier og i kommentarfelt. Dersom dette får utviklet seg kan et resultat bli at folk vil kvie seg for å delta aktivt i politikken, og det kan svekke lokaldemokratiet, sier ordføreren.

Prosjektet «Sett – Hørt – Respektert – Inkludert. Inkluderingsarbeid på Snapchat» i regi av Utekontakten skal bidra til at kommunen når ungdom på egne plattformer og kan dermed både få ungdom i tale og utvikle metoder som kan være med å hindre utenforskap og styrke inkluderingen i samfunnet.

 – Kanskje når vi de ungdommene som ikke er aktiv i lag, foreninger og politikk, men som likevel skal være med å utvikle Bodø-samfunnet, sier Ida Pinnerød.

Todelt perspektiv
Prosjektet «Sett – Hørt – Respektert – Inkludert. Inkluderingsarbeid på Snapchat» har et todelt perspektiv, forklarer Randi Albertsen, leder for Utekontakten i Bodø.

– På den ene siden ønsker man med prosjektet å komme utenforskapet til livs, sier hun og fortsetter:

–  Hvordan kan ungdom, profesjonelle og frivillige bidra til at færre unge opplever utenforskap, mobbing eller hat?

– På den andre siden skal det utvikles arbeidsmodeller som kan brukes ikke bare av oppsøkende tjenester, men også av andre ungdomsnære tiltak, sier Albertsen.

Hun forklarer at Snapchat er valgt som plattform, ut fra at det over tid har vært en av de mest foretrukne møteplassene for ungdom.

– Vi trenger både å komme ungdommene i møte og å utøve godt faglig skjønn innenfor faglige og personvernmessige rammer, sier Randi Albertsen.

Prosjektet vil bli koblet opp til en rekke andre satsninger lokalt, og vil også innebære dialog med tilsvarende tiltak i andre byer.

Finansiert av Gjensidigestiftelsen
Begge prosjektene er finansiert av Trygg By Norge/Gjensidigestiftelsen.Bildet viser Ingrid Tollånes, leder for utdelinger i Gjensidigestiftelsen.

– Bodø kommunes søknad om å være pilotkommune i Trygg digital by er godt begrunnet og det er stor støtte både politisk og internt i kommunen for dette arbeidet. Kommunens inntreden i analysene har en verdi på én million kroner som Gjensidigestiftelsen bidrar med.

Det sier Ingrid Tollånes, leder for utdelinger i Gjensidigestiftelsen.

Digitalt program
Hun forklarer videre at «Trygg digital by» er et digitalt analyse- og konseptutviklingsprogram.

– Det er designet for å gi lokale aktører en bedre forståelse av trussels- og trygghetsbildet som kan knyttes til en by online. Basert på disse dataene, blir det mulig å tilpasse og utvikle forebyggingsmodeller, som kan bidra til å skape mer trygghet, tillit og sikkerhet på nettet. Det endelige målet er å forebygge og motvirke hat, rasisme og ekstremisme online, sier Tollånes.

Innovativt
Når det gjelder prosjektet «Sett – Hørt – Respektert – Inkludert. Inkluderingsarbeid på Snapchat» mottar Bodø kommune 2,1 millioner kroner for å gjennomføre prosjektet.

– Dette er den høyeste tildelingen som er gitt som førstegangssøknad til Trygg by Norge, men Bodøs engasjement og ønske om å bidra i nettverket framstår som solid, sier Ingrid Tollånes.

Hun forteller at Gjensidigestiftelsen mener prosjektet er innovativt og at det trolig vil få stor oppmerksomhet, både i Trygg by Norge-nettverket og utenfor.

– Det er etablert et samarbeid med en sivilsamfunnsaktør, og trolig vil flere slutte seg til senere. Det kan bli synergier mellom dette prosjektet og deltakelsen i Trygg digital by, sier Ingrid Tollånes.

I vurderingen til Gjensidigestiftelsen heter det følgende:

«Unge mennesker tilbringer mye tid på sosiale medier, påvirkes av og skaper eget innhold der, og kan fanges opp av radikale krefter. Utekontakten i Bodø har tatt i bruk Snapchat for å kommunisere med unge lokalt. Kommunale tjenester bruker til en viss grad sosiale medier som kommunikasjonskanal, men det finnes ingen faglige rammer og praksismodeller for hvordan man kan arbeide forbyggende og oppsøkende inn mot utsatt ungdom gjennom sosiale medier. Målet med prosjektet er teste ut måter å identifisere og komme i kontakt med ungdom i risiko for utenforskap, og benytte slike kanaler til å skape relasjoner og bringe dem inn andre aktiviteter og fellesskap. Det er etablert en intensjon om samarbeid med Fellesverket (Røde kors), men det indikeres også bredere involvering av frivillige aktører.»