Dette i forbindelse med at kommuneplanens arealdel for 2022-2034 og kommunedelplanen for den nye bydelen Hernes skal presenteres for bystyret og deretter skal ut på høring og offentlig ettersyn.

Et gjennomgående tema
- Grunnen til at vi velger å flytte møtet ut til KRAFT-senteret, er at dette er spesielt viktige plansaker for hele Bodø-samfunnet som nå skal ut på høring, sier leder for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune, Håkon Møller.

KRAFT er et fysisk senter for skaperkraft, drivkraft og bærekraft. Senteret holder til i Molorota og åpnet tidligere i år. KRAFT-senteret skal være en arena for å stimulere byutvikling og lokalt næringsliv. Målet er å skape en bærekraftig framtid gjennom lokal handling, konkrete prosjekter, gjennomføringsevne og aktiv deltakelse.

- Et gjennomgående tema både i kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen for Hernes er nettopp bærekraft og det passer veldig bra med konseptet til KRAFT-senteret, sier Møller.

Presenterer planene
Møtet i plan- og miljøutvalget mandag 29. november er det siste møtet for utvalget i år, og starter til vanlig tid klokken 10:00.

Møller opplyser om at møtet er åpent for publikum, men at det vil være begrenset med plass i lokalet.

Under møtet vil politikerne i plan- og miljøutvalget få presentert de ferske planene fra Mats Marthinussen, seksjonsleder byutvikling plan og Kristoffer Seivåg, prosjektleder for ny bydel i Bodø kommunes «Ny by - ny flyplass»-prosjekt.

Ny bydel
- Dette er første gangen vi viser fram de største grepene som skal gjøres på lufthavnsområdet og hvordan vi tenker at den nye bydelen skal utvikles, sier Kristoffer Seivåg.

- Hovedgrepene vi viser er en ny bydel med store klima- og miljøambisjoner. Og selv om man med en ny bydel kan planlegge og starte helt fra scratch, så skal også den nye bydelen henge sammen med resten av Bodø by. Vi ser på mange nye og spennende løsninger innenfor byutvikling, sier Seivåg.

Den nye bydelen skal hete Hernes – det opprinnelige stedsnavnet på området.

- Gjenbruk av materialer og masser står sentralt når den nye bydelen skal bygges. Når også det historiske navnet på området gjenbrukes, drar det opp noen lange linjer mellom Hernes før og etter kampflybasen. Jeg tror mange setter pris på at historien til området kommer til syne når vi bygger nytt, sier Håkon Møller.

Medvirkning
En viktig del av prosessen i arbeidet med kommunedelplanen for Hernes har vært medvirkning fra folket.

- Vi har hatt mange medvirkningsrunder, ikke minst med parallelloppdraget vi arrangerte i fjor. Vi har tatt med oss de mange innspillene som har kommet, når vi har jobbet fram planforslaget, sier Kristoffer Seivåg.

Store grep
Innspill fra publikum har også spilt en viktig rolle i arbeidet med kommuneplanens arealdel for 2022-2034.

- Vi har blant annet hatt flere digitale folkemøter og har mottatt over 90 konkrete innspill fra både privatpersoner, organisasjoner og næringsliv, sier Marit Lunde, areal- og byplanlegger byutvikling i Bodø kommune.

Dette er den overordnede planen for hvordan kommunen skal bruke arealene i årene framover.

- Det planlegges store grep for hvordan vi kan bygge en mer kompakt og bærekraftig by, og nå kan vi også planlegge utviklingen med tanke på nye frigitte arealer til en ny bydel, sier Lunde og sier videre at det foreslås å gjøre store grep som omfatter både parkering og bokvalitet.

Videre påpeker hun at stedsutviklingen ikke bare fortsetter i Bodø by, men også utenfor sentrum.

- Det foreslås blant annet store endringer for Tverlandet, sier Marit Lunde.

Til bystyret
Lederen for plan- og miljøutvalget ser fram til et innholdsrikt møte, med flere viktige og omfattende saker som skal behandles.

- Vi gleder oss til å få presentert planene og det arbeidet som er gjort i administrasjonen i kommunen, og så blir det en spennende prosess framover når planene skal ut på høring, sier Håkon Møller.

Etter at planene er behandlet i plan- og miljøutvalget mandag, går sakene videre til bystyrets siste møte i 2021, den 9. desember for behandling der.

Deretter skal planene ut på høring og offentlig ettersyn, før de går tilbake til bystyret i juni neste år.