- Dette er ikke en jobb vi kan gjøre alene, sier politikontakt Henrik Brørs ved Nordland Politidistrikt.

Viktig behov

Kriminalitetsforebygging er en av politiets viktigste oppgaver, mens Bodø kommune har som ambisjon å gi barn og unge de beste oppvekstvilkår. Gjennom avtalen skal partene utveksle kunnskap og informasjon, koordinering, og systematisk samhandling.

- Løsningene ligger ikke på møtene vi har, men i jobben som gjøres som følge av møtene. Vi berømmer også Bodø kommune for at de tar denne oppgaven på alvor, og som også har en egen SLT-koordinator. Det er noe flere kommuner ikke har. Det er viktig å poengtere at selv om avtalen er mellom kommunen og politiet, så er det mange organisasjoner, frivillige og næringsliv som samarbeider tett med oss og sitter på mye kompetanse, sier han.

Flere yngre som trekker mot kriminalitet

Kriminelle nettverk trenger ikke lengre å være lokalt til stede for å begå straffbare handlinger, eller for å rekruttere til de samme miljøene. Teknologien har kommet så langt at det er blitt lettere å bli en del av kriminelle nettverk i dag enn før.

Brørs legger ikke skjul på at politiet er bekymret for at yngre mennesker også trekkes inn i dette.

- Vi ser at de blir yngre og yngre. Det kan være snakk om ungdommer ned i 13-15-års alderen. Vi greier å snu noen, men mange ganger er vi for sein. Vi har vært for sein på banen, sier han.

Jobben er ikke gjort på kort tid. Effekten må ses på i et langtidsperspektiv, og politiet og kommunen erkjenner at man må tenke mye tidligere på innsats enn før.

- Forebyggingen må skje i yngre alder, og vi må klare å fange opp de som viser tegn til å falle inn i disse miljøene – før de er for seint, sier politikontakten.

Politirådet

Ordfører Odd Emil Ingebrigtsen er svært positiv til videreføringen av avtalen.

- Det er veldig bra å ha dette samarbeidet med politiet. Vi ser noen foruroligende trekk rundt kriminalitet og unge, og da må vi stå samlet slik at samfunnet og Bodø kan være trygt for alle, sier han.

Det strategiske samarbeidet forankres og ivaretas gjennom politirådet. Politirådet har beslutningsmyndighet og møtes to ganger i året. Det ledes av ordfører, i tillegg deltar politistasjonssjef, kommunaldirektør, avdelingsdirektører, leder NAV Bodø, bystyremedlemmer, rådgiver sikkerhet og beredskap, politikontakt og SLT koordinator. På det ene møte i året deltar representanter fra Værøy og Røst.