Det betyr at Bodø kan få mer penger til å gjennomføre prosjekter som legger til rette for mer miljøvennlig transport og som gjør byen vår mer attraktiv.

Nettverk for bærekraftig regionbyer har jobbet hardt for å få til et samarbeid med staten, og en ny ordning ble etablert i Nasjonal transportplan 2022-2033. Bodø kommune har deltatt i dette arbeidet. Den nye tilskuddsordningen har allerede bidratt til gjennomføring av viktige tiltak for miljøvennligtransport i Bodø og Ålesund. Framover står flere byer for tur.

– Det er positivt at regjeringen signaliserer at det kommer penger til regionbyene også i dette budsjettet, sier Ida Gudding Johnsen, varaordfører i Bodø kommune.

Det har vært jobbet lenge for at flere byområder skal få til et samarbeid med staten om mer klimavennlige og attraktive byområder. Dette arbeidet har vært viktig for Bodø å delta i.

– Samtidig er dette en engangsbevilgning som det er uklart hvordan vil fordeles mellom byene. Vi skulle ønsket oss en større pott, for å få fart på viktige tiltak for å stimulere til gange, sykkel- og kollektivbruk, og for å oppfylle forventningene som ligger inne i NTP. Det er også en utfordring at det er lite forutsigbarhet knyttet til midlene, når de kommer som en engangsbevilgning. At vi ikke vet om, når eller hvor mye penger vi får, gjøre det vanskeligere å planlegge, sier Gudding Johnsen

Håkon Møller har representert Bodø i nettverket som har jobbet for å få disse midlene på plass.

– Det er veldig bra at midler ligger inne i år også. Nå må vi jobbe hardt videre og bevise at vi får til gode ting med de midlene vi får, og forhåpentligvis bidra til at vi får enda mer ved rulleringen av Nasjonal transportplan 2025-2036, og i kommende budsjetter. Dette er et arbeid vi vil følge opp fra Bodøs side framover, sier Ida Gudding Johnsen.

Fra statsbudsjettet:

«Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler»

«Regjeringen viderefører en tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2024 settes det av 31 millioner kroner. Det vil være aktuelt å tildele midler til 2-3 byer som engangsutbetalinger. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvilke byer som er aktuelle. Tildeling forutsetter blant annet at Stortinget har behandlet en bypakke for den aktuelle byen.»

Om nettverket:

Nettverk for bærekraftige regionbyer består av Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyene (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). Disse regionbyene har til sammen over 500 000 innbyggere. Nettverket har jobbet for at disse regionbyene få mulighet til å inngå partnerskap med staten for bærekraftig utvikling.