Prosjektet er et samarbeid mellom næring- og utviklingsavdelingen og HR-kontoret, og er en del av mangfoldsarbeidets mål om et mer inkluderende arbeidsliv som blant annet er forankret i kommunens arbeidsgiverstrategi gjennom handlingsplan for mangfold, likestilling og inkludering

Lederne som gjennomfører sertifiseringen representerer flere forskjellige avdelinger i Bodø kommune (oppvekst og kultur, helse og omsorg, administrasjonsavdelingen, næring og utvikling, utbygging og eiendom, teknisk avdeling og NAV).

Fokus på mangfoldsledelse skal bidra til at kommunen blir enda bedre på inkludering slik at alle skal få muligheten til å delta med sine ressurser i arbeidslivet.

I forkant av sertifiseringen har 600 ledere, tillitsvalgte og verneombud fått tilbud om e-læringskurs i verdien av mangfold.

Hvorfor er mangfoldsledelse så viktig?
For at ansatte i Bodø kommune skal levere treffsikre tjenester til innbyggerne, er vi avhengige av innsikt og forståelse for innbyggernes ulike utfordringer og behov. Mangfoldskompetanse og et mangfoldig arbeidsliv handler om hver og en av oss og hvordan vi får det beste potensialet frem hos oss selv og hverandre. Bodø kommune må speile markedet gjennom økt kunnskap og kompetanse for å lykkes i dette viktig arbeidet. Gevinsten er økt trivsel, økt mestring og økt omdømme, å være en attraktiv arbeidsgiver og sikre nok og riktig kompetanse i arbeidslivet i årene som kommer.

Bodø kommune ønsker å oppfordre sine medarbeiderne til å bygge en sterk «vi-følelse» ved å fokusere på likhetene og å lære av hverandres ulikheter. Når vi belyser likhetene, samtidig som vi anerkjenner ulikhet og det unike hos hvert enkeltmenneske som en styrke, binder vi mennesker sammen.

Mangfoldsledelse handler om akkurat dette, å se hele mennesket og det som skjuler seg bak alle merkelapper og kategorier, som kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsnivå, seksuell legning, alder, hudfarge eller geografisk tilhørighet.

Seema er kommunens samarbeidspartner i prosjektet
Seema kommer til Bodø for første gang og gjennomfører sertifiseringen. Loveleen Brenna som er eier av Seema har ledet komiteen som utviklet den internasjonale standarden for ledelsessystem for mangfold og gitt ut bøker nasjonalt og internasjonalt.

Loveleen har fått pris for sine foredrag og har mottatt pris for årets kvinne, Norges tøffeste kvinne og ords honnørpris