For Bodø kommune er det fortsatt størst konsekvenser i Oppvekst- og kulturavdelingen og i Helse- og omsorgsavdelingen - og det blir søkt om dispensasjon for å sikre forsvarlig drift for de tjenestene som blir hardest rammet av streiken.

Her er en oversikt over konsekvenser for Bodø kommunes tjenester:

Oppvekst og kulturavdelingen:

Oppvekst og kulturavdelingen har fra og med i morgen, 2. juni, 700 medarbeidere i streik.

Skoler og barnehager:

 • SFO-tilbudet i skolene vil variere noe i omfang og form. Skolene informerer selv foreldrene om dette.
 • Barnetilsyn: I en del av barnehagene som er berørt av streik vil det bli organisert en barnetilsyns-ordning. Dette er ikke et pedagogisk tilbud, men et tilsyn med begrenset omfang. Barnehagene informerer selv foreldrene om dette.
   
 • Følgende skoler stenger for elever:
  • Alberthaugen (bortsett fra disp. til klassetur t.o.m. 4.6)
  • Bankgata
  • Kjerringøy
  • Misvær
  • Skjerstad oppvekstsenter /barnetilsyn
  • Skaug  /Barnehagedelen gjennomføres som normalt
  • Skolen i Væran /barnetilsyn
  • Østbyen /SFO-tilbudet gjennomføres
    
 • Følgende skoler er åpne for undervisning i de timene ikke-streikende lærere underviser etter oppsatt plan:
  • Alstad barneskole /SFO
  • Aspåsen /SFO
  • Grønnåsen /SFO
  • Mørkvedmarka /SFO
  • Rønvik /SFO 
  • Saltstraumen /SFO
  • Saltvern /SFO
  • Støver /SFO
  • Tverlandet /SFO
  • Alstad ungdomsskole
  • Bodøsjøen
  • Hunstad barneskole /SFO
  • Hunstad ungdomsskole
  • Løpsmark

 

 • Følgende barnehager blir stengt:
  • Skivik
  • Stokkvika
  • Misvær

 

•             I følgende barnehager gjennomføres barnetilsyn:

  • Asphaugen
  • Engmark
  • Løding
  • Rensåsen

 

•            Øvrige barnehager har normal drift

 

Barne- og familieenheten:

 • PPT:
  • De aller fleste PPT-medarbeiderne er tatt ut i streik fra 2. juni. Konsekvensene av det er at det ikke blir gjort sakkyndige vurderinger eller bistand til systemarbeid i barnehager og skoler, så lenge streiken pågår.

 

 • Skolehelsetjenesten:
  • I Skolehelsetjenesten er 9 av totalt 25 helsesykepleiere tatt ut i streik fra 2. juni.
  • Det betyr moderat til betydelig redusert tilbud fra skolehelsetjenesten ved følgende skoler: Alstad ungdomsskole, Mørkvedmarka skole, Saltvern skole, Hunstad ungdomsskole, samt Bodø og Bodin videregående skole.

 

  • Ved følgende skoler faller skolehelsetjenesten helt bort:
   • Aspåsen skole
   • Misvær/Skjerstad
   • Saltstraumen.
     
 • På helsestasjonene/familiesentrene er 1 av totalt 8 jordmødre tatt ut i streik fra 2. juni.

Stormen bibliotek:

 • Denne uka:
  • Torsdag: Biblioteket åpner først klokka 14:30. Stenger igjen til ordinær tid klokka 19:00
  • Fredag-søndag : Åpent som normalt, men barneavdelingen vil være stengt i perioder fredag formiddag.
 • Neste uke:
  • Mandag-onsdag: Åpent mellom 09:00 og 14:30
  • Torsdag: Åpent mellom 14:30 og 19:00
  • Fredag: Åpent 09:00 til 14:30
  • Helg: Stengt

 

Helse og omsorgsavdelingen:

I dette andre streikeuttaket er det tatt ut 33 nye medarbeidere i streik i HO-avdelingen, fordelt på ulike tjenesteområder. Til sammen er 116 medarbeidere i streik fra og med onsdag 2. juni.

 Følgende virksomheter/tjenesteområder er berørt:    

 • Hovdejordet sykehjem 
 • Vollsletta sykehjem
 • Mørkved sykehjem 
 • Sentrum sykehjem 
 • Stadiontunet sykehjem og Bokollektiv 
 • Sølvsuper helse- og velferdssenter
 • Furumoen sykehjem
 • Hjemmetjenesten SørØst 
 • Hjemmetjenesten Sentrum
 • Hjemmetjenesten Nord
 • Rehabiliteringstjenesten 
 • Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus
 • Miljøtjenesten
 • Tildelingskontoret
 • ForUt IKT og digitalisering 
   
 • Flere av virksomhetene i institusjon og hjemmetjeneste rapporterer om utfordringer med å kunne yte rett helsehjelp til brukere, og ha en forsvarlig drift med tilstrekkelig med fagkompetanse tilstede. Avdelingen er helt avhengig av at de virksomhetene som søker om dispensasjoner får disse innvilget.   
   
 • Rehabiliteringstjenesten som er mest berørt har nå 6 ansatte i rehab.-avdelingen ute i streik, og 38 i øvrig tjeneste. Totalt 45 i hele tjenesten.
   
 • Fysioterapitjenesten og Ergoterapitjenesten: Alle avtalte timer avlyses.
   
 • Hverdagsrehabilitering: Alle avtaler avlyses.
   
 • Treningsgruppene for Frisklivsresepten utgår under streiken, og enkelte veiledningstimer blir avlyst og dermed forskjøvet. 
   
 • For Miljøtjenesten er det tre sykepleiere i turnus i streik i fase 2. Avdelingene Rønvikveien og Lillevollen/ Vollveien er berørt.
   
 • Konsekvenser av plassfratredelse på Tildelingskontoret av at ytterligere 2 ansatte i tillegg til de 4 som er tatt ut, vil medføre konsekvenser i form av lengre saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester. Det vil bli en strengere prioritering for hvilke søknader som må prioriteres.
   
 •  ForUt: Support og forvaltning for fagsystemene vil bli svært redusert.