Senteret er et samarbeid med Nordlandssykehuset og Bodø kommune og skal gi pasienter som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) et mer helhetlig tilbud.

– Det er stort, sa prosjektleder Marte Marie Gjerstad fra Nordlandssykehuset under den offisielle åpningen av opioidsenteret OpiNor i Sjøgata 50.

– OpiNor er vårt endelige bevis på at vi har klart å etablere en felles arena hvor pasienter som har dårligere forutsetninger for å oppsøke helsehjelp på egenhånd, nå kan få dekket sine behov for i samme bygg. Åpningen i dag er også en stor takk til våre brukerrepresentanter som har bidratt aktivt til utformingen av et slik tilbud.

Alt under samme tak

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en tverrfaglig spesialisert rusbehandling for opioidavhengighet, der behandling med substitusjonslegemiddel inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Formålet med LAR er å gi pasientene økt livskvalitet og redusere skadene av opioidavhengighet og fare for overdosedødsfall.

Den mest utsatte pasientgruppen av opioidavhengige er ofte innom flere instanser hvor skillet mellom ansvarsfordelingen kan oppleves uklar. I 2022 kom det en revidert retningslinje for LAR-behandling som understreker en mer tverrfaglig samhandling mellom helsevesen og kommunale tjenester.

OpiNor er det første senteret hvor pasienten vil finne det hen trenger, under samme tak. Det gjelder alt fra time hos behandler, samtale med ruskonsulenter, hjelp til bolig (Housing First) og medisinutlevering.

– Gjennom dette opioidsenteret, med helsepersonell fra både kommunen og sykehuset, kan vi arbeide enda mer på tvers av sektorer for bedre å kunne ivareta denne gruppens behov. Og så ser vi jo også for oss at senteret vil kunne åpne opp for økt samhandling med andre tjenester som disse brukerne vil ha behov for, sa Bente Haukås, leder for velferdskomiteen i Bodø kommune i sin åpningstale.  

Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset, fastlegene i Bodø, NAV, brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner, Kirkens Bymisjon og fengselshelsetjenesten en også en del av samarbeidet.

Unikt prosjekt

Seniorrådgiver Liv-Bente Sælø i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune er med i prosjektgruppen til OpiNor.

– Dette er en stor dag. For oss som har vært med i planleggingen er det fantastisk at OpiNor i dag er en realitet, sa Sælø innledningsvis i sin tale i anledning den offisielle åpningen.

– Det unike i dette prosjektet er at OpiNor skal tilby tjenestene på tvers av profesjoner, instanser og forvaltningsnivå. For innbyggere som trenger denne hjelpen er det viktigste at de får hjelpen på den beste måten når de trenger den – og ikke hvordan den er organisert. Derfor er det unikt og innovativt  at vi i dag åpner en felles tjeneste, sa Sælø som også benyttetanledningen til å takke alle som har bidratt til at senteret er blitt en realitet.

Hun påpekte også at kommunen i tillegg har fått noen av sine tjenester – ruskonsulentene og Housing First, inn i det samme bygget.

– Det gir også muligheter for å utvikle samarbeid utover det som vi allerede har i dag. I dette bygget er det lagt godt til rette for flere gode ideer, små og store innovasjoner og forbedringer, sa Liv-Bente Sælø.

Samhandling er nøkkelen

OpiNor er et innovasjons- og samhandlingsprosjekt mellom Psykisk helse- og rusklinikken og Bodø kommune og er det første i sitt slag i landet, og hvor alle tjenestene er sentrert rundt pasienten.

– Dette er en stor dag og Nordlandssykehuset er stolt over at OpiNor har blitt en realitet. Dette senteret skal hjelpe de som allerede er under behandling, men håpet er jo også at vi skal nå ut med vår hjelp til flere som trenger det. Det er ikke tvil om at måten vi samhandler på i OpiNor, er veien å gå, sa administrerende direktør i Nordlandssykehuset Siri Tau Ursin i sin tale under åpningen av opioidsenteret.

Eierskapet til opioidsenteret er delt mellom Nordlandssykehuset og Bodø kommune. Prosjektet finansieres gjennom tilskudd fra Statsforvalteren i Nordland.

Arbeidet med å forbedre og evaluere tilbudet vil foregå parallelt med driften av det nye senteret.

– Helsepersonell fra både Bodø kommune og Nordlandssykehuset skal jobbe med videreutvikling av tilbudet. Skulle det være nye aktører som er aktuell å samarbeide med, er vi rustet for vekst, sa prosjektleder Marte Marie Gjerstad. 

Fakta: 

I Norge var det 241 narkotikautløste dødsfall i 2021. Antall dødsfall har variert rundt et gjennomsnitt på 269 per år, de siste 10 årene (www.fhi.no). De fleste dødsfallene er knyttet til bruk av opioider. I arbeidet med å forebygge overdoser er legemiddelassistert rehabilitering (LAR) et sentralt tiltak. 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et landsdekkende tilbud for opioidavhengige underlagt spesialisthelsetjenesten. Tiltaket innebærer bruk av legemidler for å substituere og stabilisere avhengigheten og stoppe/redusere bruk av rusmidler.

Housing First er en metode for varig bosetting og oppfølging av personer med rus- og psykiske utfordringer. 

Målsetting med Housing First er å gi et tilbud som bidrar til at bostedsløse personer med rus og/eller psykiske utfordringer sikres en varig trygg bolig med helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.