Her kan du melde fra om alt fra mobbing i skolen, feil på gatelys, vannlekkasjer, miljøutfordringer og det aller siste er at det kan meldes fra om kritikkverdige forhold i Bodø kommune.

Ny løsning i drift
Bodø kommune har satt ut arbeidet med mottak og innledende behandling av varsler til en ekstern leverandør – Ernst & Young. Den nye løsningen ble lansert på Bodø kommunes intranett og på Bodø kommunes nettside, fredag.

Varslingsordningen gjelder for alle arbeidstakere i Bodø kommune, politikere og andre som har verv i kommunen. 

Så langt det er mulig gjelder ordningen også varslinger fra publikum, eller andre eksterne aktører, som ønsker å melde fra om kritikkverdige forhold.

Kritikkverdige forhold er lovbrudd, brudd på kommunens etiske prinsipper, eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

For eksempel:
• Fare for liv og helse

• Fare for klima eller miljø

• Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

• Myndighetsmisbruk

• Uforsvarlig arbeidsmiljø

• Brudd på personvernlovgivningen

Dette omfattes ikke:
Klager på vedtak eller tjenester omfattes ikke av ordningen.

Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte virksomheten som yter tjenesten.