Bodø kommune har tidligere fått varsel om at arbeidstakersammenslutningen UNIO tar ut 197 medlemmer, som er medarbeidere i Bodø kommune, dersom det blir strek i offentlig sektor fra og med torsdag 27. mai. 

For Bodø kommune vil det være størst konsekvenser i Oppvekst- og kulturavdelingen og i Helse- og omsorgsavdelingen.

Her er en oversikt over noen av de mulige konsekvensene dersom de varslede plassfratredelsene i Bodø kommune iverksettes fra og med torsdag:

 • Det blir ingen undervisning på Alstad ungdomsskole, Bankgata skole og Hunstad ungdomsskole. Når det gjelder de berørte skoler og undervisningstilbudet vil foresatte og elever bli orientert gjennom skolenes egne kanaler.
   
 • Ved barne- og familieenheten vil alle timeavtaler om kommunal ergoterapi- og fysioterapitjeneste utgå. Dette gjelder også inngåtte avtaler om veiledning, med mer.
   
 • For Stormen bibliotek vil dette medføre redusert kapasitet og service, samt at barnebibliotekdelen vil bli stengt i perioder. Planlagte aktiviteter vil kunne bli avlyst på kort varsel – for eksempel den musikalske lesestunden «En reise under havet» lørdag førstkommende. (Bodø kommune minner også om at Stormen bibliotek uansett vil holde stengt i perioden 31. mai til 2. juni, men dette er grunnet årlig vedlikehold.)
   
 • For helse- og omsorgsavdelingen er det Rehabiliteringsavdelingen som er mest berørt i den første fasen av en eventuell streik.  Med 47 medarbeidere ute av tjenesten vil en streik kunne få betydelige konsekvenser for brukere og pårørende.
   
 • Alle tjenesteområdene har utfordringer med sykepleierdekningen. En utvidelse av streiken vil medføre store utfordringer for å sikre en forsvarlig drift.
   
 • Helse- og omsorgsavdelingen har ansvar for Covid-vaksineringen. Så langt ser det ut som vaksineringen ikke vil bli berørt av streiken.

Dispensasjon
HR-sjef Rune Braseth i Bodø kommune opplyser om at det vil bli søkt om dispensasjon for å sikre forsvarlig drift for de tjenestene som vil bli hardest rammet av en eventuell streik.

- Bodø kommune forholder seg til at streik er et lovlig virkemiddel ved en interessekonflikt, og vi prøver i størst mulig utstrekning å begrense skadevirkningene av en konflikt, sier Rune Braseth.

Meklingsfrist natt til torsdag
Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der KS forhandler om lønnsreguleringer med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene førte ikke frem innen fristen 1. mai, og oppgjøret går til mekling.

Meklingsfristen er satt til onsdag 26. mai kl. 24.

LO Kommune, Unio og YS-K har nasjonalt meldt plassfratredelse for totalt 12.551 arbeidstakere i til sammen 129 kommuner/fylkeskommuner/virksomheter, dersom det blir konflikt fra torsdag 27. mai.