Nå nærmer fristen for innspill til plan for idrett og friluftsliv. Denne planen vil ta for seg Bodø kommunes politiske prioritering av anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø.

Anlegg som det skal søkes statlige spillemidler til, må være omtalt i denne planen. Kravet er stilt av Kulturdepartementet for å sikre behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. Planen skal bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og på bakgrunn av særinteresser. 

Bodø kommune ønsker at flest mulig skal engasjere seg. Vi ønsker synspunkter og innspill til planarbeidet. Det legges opp til bred medvirkning fra lag/foreninger, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner. I tillegg gjennomføres administrativt tverrfaglig samarbeid i kommunen og med andre offentlige instanser. 

Sentrale temaer i arbeid med planen er:  

 • tilrettelegging av anlegg og områder for alle 
 • arealer 
 • estetikk og miljø  
 • oppvekst og nærmiljø  f
 • olkehelse  
 • egenorganisert aktivitet og arrangementer 
 • muligheter for friluftsliv og ferdsel i naturen 
 • tilrettelegging for inkludering og mangfold 
 • organisering og samarbeid 
 • informasjon og kommunikasjon 
 • drift og vedlikehold