Teknisk avdeling

Her er det varslet plassfratredelse for totalt 44 medarbeidere.

Konsekvenser Byteknikk:

 • Parkseksjonen: Beplantning, klargjøring/vedlikehold grøntarealer blir forsinket. Søppelrydding i Bodø sentrum stopper helt
 • Veiseksjonen: Drift og vedlikehold av veier/gater stopper. Ingen asfaltering.
 • Drift og vedlikehold av idrettsanlegg stopper.
 • Serviceseksjonen: Hele serviceseksjonen er tatt ut, det får konsekvenser for arrangementer, transport av utstyr til anlegg.

Konsekvenser Vann og avløp:

 • Noen planlagte arbeidsoppgaver må utsettes i tid.
 • Det jobbes nå med utskriving av kommunale eiendomsgebyrer for kvartal 2 og vi gir beskjed hvis det skulle oppstå forsinkelser grunnet streik.

Konsekvenser Bygg og miljø:

 • Lovpålagt saksbehandling etter matrikkelloven blir ikke utført.
 • Forlenget saksbehandling på byggesak, mindre ressurser til kundeveiledning.

Helse- og omsorg

 • Helse- og omsorgsavdelingen har så langt mottatt varsel om plassfratredelse for totalt 39 medarbeidere.
 • Det er mottatt 6 søknader om dispensasjon for den 24.mai.
 • (FO-klubben(4), Fagforbundet (1), og Delta (1)
 • Søknadene om dispensasjon er i hovedsak begrunnet med innspurten i arbeidet med sommerbemanningsplanene. Avdelingen er avhengig av å ha rett kompetanse på plass også under ferieaviklingen. Berørte medarbeidere er sentrale i planarbeidet for å unngå at situasjoner som kan medføre fare for liv og helse oppstår

Oppvekst og kultur

16 virksomheter blir berørt; 14 skoler, Barnehage- og skolekontoret og Skolehelsetjenesten

27 ansatte er tatt ut. De fordeler seg slik:

19 merkantilt ansatte

3 miljøterapeuter

1 assistent

4 fagarbeidere

Konsekvenser: 

 • Foreløpig ikke meldt om store konsekvenser, men enkelte sårbare eller funksjonshemmede elever som er avhengige av sine opplegg mister dette om det blir streik.

 

Administrasjonsavdelingen

Det er varslet plassfratredelse for 13 medarbeidere i arkiv og servicetorget.

Konsekvenser:

 • Redusert  service og  tilgjengelighet på sentralbord 75 55 50 00 og servicetorget i Rådhuset
 • Bodø turistinformasjon blir stengt.
 • Redusert kapasitet i postmottak. Post blir ikke fordelt til saksbehandling.
 • Ingen postliste blir tilgjengelig i innsynsportalen.