Sammen med leverandørutviklingsprogrammet (LUP), ønsker kommunen å gå i dialog med leverandørmarkedet for å utvikle innovative løsninger som skal kunne gi gode arbeidsverktøy til helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten.  

Avhengig av gode arbeidsverktøy 

I Bodø kommune benytter vi i dag flere journalsystem. Noen av disse ble tatt i bruk for flere tiår siden og før loven om anskaffelse, slik vi kjenner den i dag, trådte i kraft. Den samme situasjonen gjelder for svært mange norske kommuner og vi har avventet en avklaring nasjonalt med tanke på hvordan EPJ-utviklingen skal foregå i fremtiden, sier prosjektleder Monica S. Johannessen i Bodø kommune.  

Vi har over en tid sett at det blir flere innbyggere som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Parallelt står helse- og omsorgssektoren overfor en utfordring når det gjelder rekruttering av helsepersonell. Helse- og omsorgstjenesten er helt avhengig av gode arbeidsverktøy for helsepersonellet som skal yte tjenester til innbyggerne. Fremtidens helse- og omsorgstjeneste har behov for å kunne gi helhetlige tjenester, der fagsystemet i større grad spiller på samme lag og kan tilpasses de stadige endringene kommunehelsetjenesten står ovenfor, sier prosjektrådgiver Pernille V. Johansen i kommunen.  

Systemene som er i bruk i kommunehelsetjenestene i dag trenger et betydelig løft for å kunne møte dagens og fremtidens behov, påpeker de to.  

Det er også noen nye løsninger på vei inn i markedet, og vi ser at markedet i større grad heldigvis ser behovet for endring og fornyelse, sier Johannessen.   

Samarbeidsprosjekt  

Bodø kommune har vært aktiv i samarbeidsprosjektet «Felles kommunal journal (FKJ)». Prosjektet har vært et av de strategiske tiltakene for å realisere flere av satsningsområdene i stortingsmeldingen «Én innbygger- én journal». 

Prosjektet har utarbeidet et konsept som skisserer utviklingen av EPJ-løsninger for kommunene.  

Et viktig element i konseptet dreier seg om datadeling på tvers av løsningene, som i dag er et stort hinder for optimal samhandling og samarbeid i helsesektoren.  

I dag fungerer det slik at vi har mange ulike systemer og løsninger i de ulike tjenestene som ikke snakker sammen. Dette er svært utfordrende for behandlende helsepersonell, som mangler mye informasjon fra andre aktører om pasientene. Dette utfordrer også pasientene selv, som selv blir bærere av viktig informasjon om eget behandlings- og sykdomsforløp. Dette bør pasienten slippe når hen opplever utfordringer med egen helse, sier Pernille V. Johansen. 

Viderefører konsept 

Erfaringene og elementer fra FKJ konseptet blir nå videreført i prosessen med å gjennomføre en innovativ anskaffelse av EPJ.  

Vi ønsker å bygge opp et økosystem av løsninger for pasientjournaler og arbeidsverktøy som snakker sammen. Et viktig moment i anskaffelsen vil også være å begynne å jobbe frem dette økosystemet av løsninger som deler data på tvers, ikke bare på tvers av de ulike tjenestene i kommunen, men også på tvers av helsesektoren, sier Monica S. Johannessen. 

En innbygger kan i dag ha én journal hos fastlege, én ved sykehus, én ved helsestasjon – og så videre. 

Sektoren har i dag ikke mulighet til å dele viktig og kritisk informasjon mellom disse journalene på en intuitiv og intelligent måte, ofte vet ikke behandlende helsepersonell at det finnes en journal og historikk hos andre aktører.  

Dette utfordrer pasientsikkerheten, og innebærer mye tidkrevende leting etter informasjon for helsepersonellet. 

Målet er at en EPJ-løsning skal fungere effektivt og være et nyttig arbeidsverktøy for helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten. For å få til dette blir også vårt helsepersonell svært viktig å ha med i prosessen med utvikling og utprøving av løsninger. Tradisjonelt sett har man som helsepersonell hatt lite innflytelse i hvordan IKT-løsninger utvikles, dette må man endre på, sier Monica S. Johannessen.  

Inviterer til dialog  

Bodø kommunes avdeling for eHelseForUT, skal sammen med leverandørutviklingsprogrammet (LUP) i gang med arbeidet med innovativ offentlig anskaffelse og inviterer markedet til ulike dialogaktiviteter i høst. 

Bodø kommune håper på en god respons og interesse fra markedet.  

I helse- og omsorgsavdelingen vår har vi svært mange fremoverlente og engasjerte folk, vi tror at dette er helt essensielt for leverandørmarkedet i utviklingen av intuitive og gode løsninger. Sammen med markedet ønsker våre ledere og helsepersonell å jobbe frem løsninger som er bærekraftige for de utfordringene helsesektoren står ovenfor og skape fleksible løsninger som kan tilpasses tjenestene våre, og slik sikre god pasientsikkerhet og oppfølging av våre innbyggere, sier prosjektleder Monica S. Johannessen.