Bodø kommune har i samarbeid med Nordlandsforskning fått innvilget midler til en prosjektstilling, over fire år, som foreldrestøttekoordinator.

- Prosjektstillingen er finansiert gjennom Helsedirektoratets «program for folkehelsearbeid», som er en stor satsing på kommunalt folkehelsearbeid, sier Gøran Raade-Andersen, folkehelsekoordinator i Bodø kommune.

- Dette henger også sammen med den jobben som kommunen gjør med helsefremmende barnehager og skoler – der vi blant annet fokuserer på godt samarbeid med foreldre, sier Raade-Andersen.   

Trygge foreldre
Hovedmålet med prosjektet er å skape trygge, tydelige og mestrende foreldre i Bodø kommune, påpeker avdelingsleder Cathrine Hunstad-Ulriksen, foreldreveileder Bjørg Apeland og enhetsleder Grete Willumsen i barne- og familieenheten i Bodø kommune.

- Denne stillingen og prosjektet vil være i tett samarbeid med skolene, barnehagene og familiesentrene i kommunen og ikke minst foreldre og foresatte, sier Grete Willumsen.

Foreldremøter
Prosjektets hovedarena vil være foreldremøtene i skoler og barnehager.

- Vi ønsker at foreldremøtene skal være en hovedarena for det foreldre-støttende arbeidet, og at man vil skape en helhet og sammenheng gjennom hele oppveksten, sier Cathrine Hunstad-Ulriksen.

Hun sier videre at i det forbindelse med prosjektet vil utvikles materiell og metodikk som vil kunne være til bruk i foreldremøtene, og at foreldrestøtte-koordinatoren vil jobbe tett med skolene og barnehagene.

- Det vil handle om å bedre forstå og ta del i barnas utviklingsmønster, og for å styrke det viktige samspillet mellom foreldre, barn og for eksempel skole og barnehage, sier Hunstad-Ulriksen.

Trygge og gode oppvekstvilkår
Prosjektet skal bidra til å bygge opp og implementere et kunnskapsbasert, helhetlig og sammenhengende foreldrestøttetiltak. Videre er målet at dette vil bidra til å skape trygge og gode oppvekstvilkår for alle barn og unge i Bodø, og som igjen vil kunne virke forebyggende på frafall i skolen, psykiske helseplager og rusmiddelbruk.

 - Som foreldreveiledere møter vi mange foreldre som ønsker råd om deres rolle som foreldre i de ulike faser og aldre som barna deres er i, sier Bjørg Apeland og fortsetter:

 - Med dette prosjektet ønsker vi å sette foreldre bedre i stand til å mestre foreldrerollen gjennom kunnskap og refleksjon med andre foreldre.

Vil dele av erfaringene
Bodø kommune vil med dette prosjektet se til den gode jobben Fredrikstad kommune har gjort med sin satsing «Foreldrekompasset».

- Fredrikstad kommune har prøvd ut et pilotprosjekt og utviklet noe av grunnmaterialet som vi vil ta med videre i vår satsing, sier Grete Willumsen.

Hun påpeker at det er Nordland fylkeskommune som administrerer det nevnte tilskuddet for Helsedirektoratet, og som derfor er en viktig samarbeidspartner.

- Vi forplikter oss også til å dele av våre erfaringer med andre kommuner i Nordland, sier Grete Willumsen.