- Denne rapporten viser at vi er på rett vei når det gjelder heltidskultur i Bodø kommune, men også at det ikke er noe som kommer av seg selv, sier ordfører Ida Pinnerød.

Bakgrunnen for rapporten er at Sølvsuper helse- og velferdssenter, Hjemmetjenesten Sentrum og Miljøtjenestene i Vollsletta 10 i fjor gjennomførte et pilotprosjekt for innføring av heltidskultur i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune.

- Vi må nå gire opp satsingen og ta et steg videre, slik at prosjektet blir til gjeldende politikk for hele kommunen, sier Pinnerød. 

- Har fått til mye

Mandag ble forskningsrapporten overlevert Bodø kommune av seniorforsker Leif E. Moland ved forskningsstiftelsen Fafo.

Det er Moland som i samarbeid med Per Schanche fra konsulentselskapet Agenda Kaupang har utarbeidet rapporten.

- Heltidskultur og heltid som norm i kommunesektoren har vært et mål i en årrekke. Bodø kommune har med dette pilotprosjektet fått til mye, og det er det gjort tiltak som ingen andre kommuner har gjort før, sier Leif E. Moland.

Virkemidler og effekter

I evalueringen er det sett på fire problemstillinger; hvilke virkemidler som er innført og hvilke effekter virkemidlene har hatt for målet om flere heltidsstillinger og effekt på drift og arbeidsmiljø.

Det er også sett på hvordan pilotprosjektet oppleves av ledere, ansatte og tillitsvalgte i de ulike avdelingene.

I rapporten vises det til positive resultater for alle de tre pilotene. Alle pilotene har hatt en oppgang på heltid, og at det meldes tilbake om bedre arbeidsmiljø og bedre tjenester i helgene.

 - Vollsletta har fått til mest. De har også nådd bystyrets mål om 30 prosent økning i heltidsstillinger. De er den eneste nyetablerte enheten, men det skal ikke brukes mot dem. Det er flott at ledelsen har planlagt godt og sett på muligheter for nye turnuser og stillinger i forkant av at man etablerer et nytt tjenestested, noe flere kommuner burde ha gjort, sier Moland.

 - Veldig positivt

Han trekker også fram bruk av langvakter i Hjemmetjenesten Sentrum i helgene.

- Jeg har vært veldig avventende til om det er mulig å få til langvakter i hjemmetjenesten, med 15-timersvakter og arbeidsfri midt på dagen. Det må være en forskjell på langvakter og det å gå doble vakter. Det krever blant annet at man kan sette ned arbeidstempoet, og heller jobbe smartere. Dette ser jeg at de langt på vei har fått til, og det er veldig positivt, sier forskeren og legger til:

 - Noen kommuner har gjort dette, men det er ikke tidligere dokumentert at noen har fått dette til. 

fafoFafo-rapport: Rapporten er utarbeidet av Per Schanche (Agenda Kaupang) (t.v.) og Leif E. Moland (Fafo). Foto: Bernt Sønvisen

Lang vei å gå

Tittelen på Fafo-rapporten er «Lang vei mot heltidskultur – evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø», og forskeren legger ikke skjul på at det er utfordringer knyttet til denne satsingen.

 I Fafo-rapporten er det også formulert flere forslag til forbedringer – blant annet om bruk av ressurser og om økonomistyring.

Ett av forslagene til tiltak handler konkret om nattevaktene på Sølvsuper. I rapporten heter det blant annet at det som følge av langvakter for dagansatte, har medført utvidet arbeidstid og flere oppgaver og dermed økt belastning for nattevaktene.

Forskeren vektlegger videre at alle må involveres, og dette inngår også i forslagene til tiltak.

 - For meg som forsker er det viktig å påpeke at man involverer alle berørte i et slikt prosjekt. Ikke bare de som er med på det nye, men også de øvrige ansatte både heltids- og deltidsansatte, dagvakt- og nattevaktansatte, sier Holand.

- Mer avansert tilbud til flere

Fafo-forskeren sier videre at jobben som gjøres for heltidskultur i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune kommer til å bli brukt som eksempler for resten av kommune-Norge framover.

Han er ikke i tvil om viktigheten av satsingen om heltidskultur i helse- og omsorgsektoren i kommunene.

 - Kommunene har et oppdrag om å levere gode tjenester samtidig som etterspørselen og krav til faglighet øker. Det skal gis et mye mer avansert tilbud til stadig flere brukere. Dette blir svært vanskelig for kommunene å møte med den rådende deltidskulturen. Satsingen på heltidskultur vil forhåpentligvis kunne bidra til å løse både dagens og morgendagens utfordringer, sier Leif E. Holand. 

- Viktig arbeidslivsreform

Det er ordfører Ida Pinnerød enig i.

- Heltidskultur er en viktig arbeidslivsreform som skal gjøre kommunen bedre rustet til å løse de store oppgavene for fellesskap. Derfor er det viktig at vi gjennomfører reformen både kunnskapsbasert og i tett samarbeid med tillitsvalgte og ansatte, sier ordføreren.

- For å kunne leve gode liv og ha forutsigbarhet i hverdagen, er ufrivillig deltid noe vi må rydde bort. Det peker også rapporten på, og det er et viktig poeng at vi skaper kvalitet i tjenestene når våre ansatte har hele, faste stillinger.

Her kan du lese rapporten i sin helhet.  (PDF, 1MB)

  • Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping.