Planen skal i et boligrelatert perspektiv utdype ambisjonene i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 (KPS) og arealdel 2022-2034 (KPA), samt bidra til at kommunen i størst mulig grad oppfyller sine målsettinger innen hovedtjenesteområdene helse og omsorg, oppvekst og samfunnsutvikling.

Sosial bærekraft skal være et premiss for områdeutvikling og boligbygging på lik linje med miljømessig og økonomisk bærekraft. Den sosiale boligpolitikken skal derfor ses i sammenheng med den brede boligpolitikken, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Planen skal bidra til å nå bærekraftsmål 1 om å utrydde fattigdom, bærekraftsmål 3 om god helse og livskvalitet, bærekraftsmål 10 om å redusere ulikhet i samfunnet og bærekraftsmål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn og bærekraftsmål 17 samarbeid for å nå målene.

Boligplan 2022-2025 er inndelt i målområder: generell boligutvikling, boligsosiale forhold og organisering og nytenkning.

Vedtatt i bystyret 22.09.2022 i sak PS 117/22