Driftsresultatet er -0,14 prosent av kommunenes totale inntekter, og langt svakere en kommunes vedtatte mål, og nasjonal anbefaling, på +1,75 prosent.

Sammenlignet var årsresultatet for 2022 på +195 millioner kroner som utgjorde 4 prosent av kommunes totale inntekter.

– Svært bekymringsfullt

– Det er svært bekymringsfullt at kommunens resultat har svekket seg så kraftig i løpet av ett år. Etter to år med positive resultat, er kommunen tilbake der vi var i perioden 2018–2020 hvor vi bruker mer penger enn vi har av inntekter, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

Svekkete skatteinntekter

Årsresultatet viser også at kommunes skatteinntekter ble 7 millioner kroner lavere enn regulert budsjett.

– Skatteinntektene svekket seg i tredje tertial etter flere år med høyere skatteinngang enn beregnet. Dersom denne tendensen fortsetter i 2024 vil det føre til at kommunen må kutte mer kostnader enn det vedtatte omstillingskravet på 295 millioner i 2024 og 600 millioner i perioden til og med 2027. Dette er en utvikling som kommunedirektøren har uttrykt bekymring for gjentatte ganger, sier Hugvik.

Kommunen må redusere sin pliktige avsetning til pensjonsfond med 41 millioner kroner for å dekke opp merforbruket i driften. Resultatet betyr også at det ikke blir satt av penger til kommunes disposisjonsfond, og kommunes investeringsfond svekkes også. 

– Når disposisjonsfondet er tomt betyr det at kommunen ikke har penger til uforutsette utgifter. Merforbruk og nye utgifter må derfor håndteres med kutt i andre deler av virksomheten, sier Kjell Hugvik.

Økte kostnader og merforbruk

Bodø kommune økte sine driftsutgifter betydelig gjennom 2023 i flere budsjettreguleringer, hovedsakelig til oppvekst og helse. 

I tillegg har kommunen et merforbruk på flere områder. Merforbruket er i hovedsak i de to største avdelingene. Helse og omsorg (HO) har et merforbruk på 78 millioner kroner. Hovedårsaken er høye kostnader til bemanningsbyrå og overtid på grunn av utfordringer med å rekruttere helsepersonell.

– Utgiftene til private vikarbyrå viser en eksplosiv utvikling de siste årene. Dette er den største økonomiske utfordringen vi har og som treffer alle kommuner og sykehus. Det jobbes med tiltak for å styrke rekrutteringen og å se på tjenestetilbudet. Så langt har vi ikke klart å snu utviklingen, sier Hugvik.

For oppvekst og kultur er merforbruket på 25 millioner kroner knyttet til økte kostnader til barnevernstiltak, barnehager og barne- og familieområdet.

Merforbruket i disse avdelingene balanseres delvis ved mindre forbruk i kommunens fellesområde.

– Bodø kommune vil være i en svært krevende situasjon fremover. Jeg vil berømme de ansatte som hver dag står på for å levere gode tjenester samtidig som de må gjennomføre tøffe effektiviseringskrav, sier Hugvik.

Årsresultatet er sendt til revisjon og skal behandles av bystyret i mai.