Kommunedirektøren gir i den andre tertialrapporten for 2023 en oppdatert oversikt over kommunens økonomi per 31. august, samt en prognose for resultatet ved årets slutt.

Forverring av resultatet

Selv etter kommunedirektørens forslag til justeringer, er prognosen at kommunen i 2023 vil bruke 82 millioner kroner mer enn planlagt. Det er en forverring av resultatet med nesten 25 millioner kroner fra den forrige tertialrapporten, som ble behandlet i juni.

– Dersom prognosen blir endelig resultat og dersom ikke skatteinntektene øker ytterligere som i fjor, vil dette måtte dekkes inn ved bruk av pensjonsfondet og egenkapitalen til Helsehuset, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

Kommunedirektøren påpeker at det fortsatt er stor usikkerhet om de økonomiske rammene for kommunesektoren for inneværende år.

De to største avdelingene

I likhet med den forrige tertialrapporten er de største utfordringene i oppvekst- og kulturavdelingen (OK) og helse- og omsorgsavdelingen (HO) – kommunens to største avdelinger.

Helse- og omsorgsavdelingen er i rute når det gjelder omstillingskrav, men har store problemer med manglende personell på grunn av vanskelig rekruttering og høyt sykefravær. Kommunen kjøper enda mer tjenester fra byråer og overtid hos egne ansatte. Beregnet utgifter til vikarbyrå i år er 78 millioner kroner, mot 48 millioner kroner i 2022.

– Den eksplosive økningen vi har sett de siste årene i bruk av vikarbyrå i helse- og omsorg er en av kommunens største utfordringer. Vi jobber med ulike tiltak for å beholde og styrke rekrutteringen av helsepersonell. Mangel på personell rammer helse- og omsorgstjenestene i hele landet, sier Hugvik.

Utfordringsbildet i oppvekst- og kulturavdelingen er fortsatt stor innenfor barnevernet, barnehage og barne- og familieenheten. Barnevernet melder om et merforbruk hovedsakelig på grunn av økt behov for fosterhjem og institusjonsplasser. Merforbruket innenfor barnehage skyldes blant annet økningen i tilskudd til private barnehager.

Økte inntekter

Kommunedirektøren melder i tertialrapporten at reduserte utgifter og oppjusterte inntekter til sammen utgjør 68,2 millioner kroner.

Dette skyldes blant annet følgende:

  • Skatt- og rammetilskudd kan økes med 40 millioner kroner, jamfør informasjon i regjeringens forslag til statsbudsjett
  • I tillegg kan inntekter fra eiendomsskatt økes med 6 millioner kroner.  Dette fordi det er en økning i bygningsmassen som det skrives ut eiendomsskatt for, sammenlignet med fjoråret
  • En beregning av budsjettjusteringer tilsier at det kan frigjøres cirka 19 millioner kroner fra lønnspotten i årets lønnsoppgjør. Grunnen er at det planlagte beregningsgrunnlaget var høyere enn det faktiske beregningsgrunnlaget. Årsaken er at det var et høyere antall ansatte i beregningsgrunnlaget enn faktisk antall ved lønnsoppgjøret

Bekymret

Kommunedirektøren er bekymret over driftssituasjonen i kommunen.

Rekrutteringsutfordringene innen helse- og omsorg er store, og dette tar bort fokuset fra omstillingsarbeid. Barnevernet klarer ikke å redusere antall institusjonsplasseringer, i henhold til opprinnelig plan.

– Målet er å gjennomføre nødvendige omstillinger og redusere merforbruket fram mot årsskiftet. Samtidig er den begrenset tid til å oppnå bedre resultater. Kommunen opprettholder stram stillingskontroll og det innføres en strengere innkjøpskontroll, sier Kjell Hugvik.

Til politisk behandling

Saken er nå sendt videre til politisk behandling i formannskapet og bystyret.  

Hele tertialrapporten kan lastes ned og leses på kommunens hjemmeside, under politikk – møter og saksdokumenter. (https://bodo.kommune.no/politikk/)