Det er en endret og mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i verden. Regjeringen er tydelig på at Nordområdene blir viktigere for det norske forsvaret og at Norden blir viktigere for NATO, og dette understrekes også i langtidsplanen for Forsvaret som ble lagt fram av regjeringen fredag.

– Langtidsplanen understreker hvor viktig det er med styrket nærvær og økt situasjonsforståelse i nord. Da har Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) en helt avgjørende rolle. Jeg er glad for at regjeringen er så tydelig på ønsket om å videreutvikle FOH i Bodø, sier ordfører Odd Emil Ingebrigtsen.

Bodø er viktig

Med svensk og finsk medlemskap i NATO er Norge blitt et langt viktigere gjennomfartsland for allierte styrker og materiell.

Regjeringen foreslår nå at Andøya, Værnes, Sola og Bodø utvikles videre for alliert øving i fred, og for mottak av større mengder allierte flystyrker i krise og krig. I Bodø tilpasses utviklingen planene til «Ny by, ny flyplass»

– Bodø har alltid vært strategisk viktig for det norske Forsvaret, nå blir vi enda viktigere også for forsvaret av Norden. Når verden rundt oss har endret seg, må også vi endre oss. Samtidig skal vi videreutvikle både prosjektet rundt «Ny by, ny flyplass» og se på hvilke muligheter som kan komme gjennom økt tilstedeværelse av Forsvaret i Bodø, sier Ingebrigtsen.

Nordisk luftoperasjonssenter

Regjeringen er tydelig på at utviklingen av det nasjonale luftoperasjonssenteret fortsetter. En eventuell beslutning om utvikling til et regionalt luftoperasjonssenter vil sees i sammenheng med pågående vurderinger i NATO. Et regionalt senter vil utnytte potensialet som ligger i Luftforsvarets plattformer og tilrettelegge for tettere nordisk integrasjon i rammen av NATOs kommandostruktur. Utviklingen av evnen til ledelse av luftoperasjoner regionalt sees i sammenheng med utviklingen av Forsvarets operative hovedkvarter.

– Når alle de nordiske landene nå er samlet i NATO gir det en enorm mulighet for samarbeid mellom landenes luftforsvar. Samlet vil vi ha 250 kampfly i Norden. Det er positivt at regjeringen er tydelig på at utviklingen av et nordisk luftoperasjonssenter må sees i sammenheng med utviklingen av Forsvarets operative hovedkvarter, sier Ingebrigtsen.

Mer forskning og utvikling

Det skal brukes mer penger på Forsvaret, det betyr også mer penger til forskning og utvikling i denne sektoren. Forsvarssjefen har anbefalt å se de såkalte FoU-ressursene i en tydeligere sammenheng. Og at dette arbeidet burde koordineres av Forsvarets operative hovedkvarter, gjennom Norwegian Battlelab and Experimenatation (NOBLE).

– Det er svært positivt at regjeringen er så tydelig på at NOBLE ved Forsvarets operative hovedkvarter skal styrkes og gis et utvidet ansvar for at innovasjon for ny bruk av ny teknologi og fremskaffelse av ny teknologi, eller en kombinasjon av dette, sier Odd Emil Ingebrigtsen.