- Hovedgrepet i handlingsplanen er å øke frekvensen og å gi rask og forutsigbar framføring på linjene. En stor del av rutenettverket vil kjøres med 10 minutters frekvens eller bedre. Handlingsplanen forutsetter en videreføring av dagens tilbud, med 4 bybusslinjer sier arealplanlegger Byutvikling prosjekt, Susanne Dale Jomås.

Positiv passasjerutvikling

- Kollektivplanen fra 2011 med handlingsplan la opp til en rullering hvert fjerde år. Positiv passasjerutvikling og gode resultater, med en økning på 70-80 % passasjervekst, er bakgrunnen for at handlingsplanen ikke har blitt rullert tidligere. En slik vekst er ekstraordinær, også i nasjonal sammenheng, og overstiger enhver forventning basert på tradisjonelle etterspørselsmodeller, sier Dale Jomås videre. 

Forbedring av tilbudet

Dette planforslaget er en revisjon av handlingsplan for kollektivtrafikk. Det er lagt opp til en forbedring i tilbudet der bruken er høyest og i områdene som er vurdert til å ha høyest potensiale for økt bruk. Planforslaget vil kunne bidra til at flere tar buss i stedet for å kjøre bil.

Fra dieseldrevne busser til Elbusser

Fra 1. juli 2021 starter det opp et nytt anbud for kollektivtrafikk i Bodø. Det legges opp til å erstatte dagens dieseldrevne busser med el- busser, samt ny leddbuss på linje 1. Det sistnevnte innebærer også en ytterligere kapasitetsøkning. Det er behov for ny lade-infrastruktur på utvalgte endeholdeplasser, og det foreslås å legge om rutene for å dekke store og voksende markeder bedre enn i dagens situasjon. Et viktig grep er å optimalisere traséene slik at frekvensøkningen ikke koster uforholdsmessig mye. Mange vil oppleve et forbedret rutetilbud. Samtidig vil noen oppleve et redusert tilbud i form av økt reisetid eller behov for bussbytter, sier Dale Jomås avslutningsvis.

Det forventes at planforslaget vil bidra til å støtte opp om kommunens mål om nullvekstmål i personbiltrafikken. 

Planforslaget er på offentlig ettersyn i perioden 11.januar til 9.februar. Plandokumentene finnes på nettsidene til Nordland fylkeskommune og Bodø kommune.

Kontaktperson: Arealplanlegger Byutvikling prosjekt, Susanne Dale Jomås