Bodø kommune mottok 18. mai svar på vannprøvene, og disse viser at vannet ikke inneholder rester av brannskum. Beboere er varslet på sms om at vannet igjen kan brukes som normalt.

Det var etter brannen på Coop Mega i Rønvik 10. mai at en begrenset del av vannledningsnettet ble forurenset med brannskum. Les årsaken litt lenger ned i artikkelen.

Beboere i Kleiva og Einmoen kunne ikke bruke vann til drikke eller matlaging. Kartet viser området som var berørt.

Kartutsnitt med markert gult område med boliger som ikke skal drikke vann. Boliger innenfor området: Einmoveien–Bruveien–Skoleveien–Symra–Kleivaveien–Røsholtveien.

Området som var berørt: Einmoveien–Bruveien–Skoleveien–Symra–Kleivaveien–Røsholtveien.

Prøvesvarene viser at det nå er god kvalitet på drikkevannet. De mottatte prøvesvarene fra spesiallaboratoriumet i Tsjekkia viser ingen spor av kjemikalierester fra brannskummet.

Det er fortsatt mulighet for at det finnes rester av skum i private ledninger som ikke har blitt spylt. Hvis det oppdages skumrester i vannet, må det tappes kaldt vann til vannet er helt klart.

Bodø kommune beklager de ulempene beboere i området er påført grunnet denne hendelsen.

Årsaken var trykkforskjeller

Årsaken til at brannskum kom i drikkevannet var trykkforskjeller.

Under slokking av brannen ved Coop Mega i Rønvika fredag 10. mai ble det benyttet vann iblandet skumvæske. 

Slokkeutstyret som ble benyttet av brannvesenet mottok vann fra to kilder, fra en brannbil med skumtilførsel og en hydrant koblet til drikkevannsnettet. Trykkforskjeller gjorde at i de tilfeller da slokkeutstyret ikke var i drift, har vann fra brannbilen kommet inn i det kommunale ledningsnettet. Dette vannet var da iblandet skumvæske med en konsentrasjon fra 0,5–1 %.

Salten Brann har startet intern evaluering og har iverksatt umiddelbare tiltak for at dette ikke skal skje igjen. Det skal blant annet ikke tas vann fra både pumpe på bil og fra hydrant inn til ett felles punkt.

Salten Brann går igjennom dette med alle vaktlagene slik at alt operativt mannskap er informert. Salten Brann vil også se på ytterligere tiltak, som anskaffelse av tilbakeslagsventiler, slik at dette ikke skal skje i fremtiden.