Gjeldende gebyrforskrift ble vedtatt med ny struktur i 2021. Dette med bakgrunn i endringer i kommuneloven og krav om tydeligere dokumentasjon på at kommunens gebyrer står i forhold til det arbeidet som kommunen har med det aktuelle tjenesteområdet eller sakstypen.

I tiden etter vedtak i 2021 har kommunen gjort seg noen erfaringer om hvordan gebyrforskriften treffer. Det er gjennom disse erfaringene ønske om å gjøre tre endringer i gebyrforskriften. To endringer innenfor plangebyr og én endring innenfor gebyr for oppmålingsforretning.

Endringene vil bidra til en riktigere fordeling av gebyrer for de som får utført tjenester av Bodø kommune og gjøre at den lokale gebyrforskriften i større grad følger opp intensjonen med den nasjonale gebyrforskriften og selvkostprinsippet. Endringene bidrar også til å gjøre saksbehandlingen og gebyrsettingen enklere da gebyrene blir bedre tilpasset den konkrete saken/situasjonen. Dette bidrar videre til mer forutsigbarhet for alle parter og bedre likebehandling.

Endringene som foreslås er følgende:

  1. § 2.1.2 - Avklaringsmøte deles i to for å kunne differensiere mellom enkle avklaringsmøter og mer komplekse problemstillinger som må vurderes.
  2. § 2.4 - Det legges til et tilleggspunkt for mangelfulle plandokumenter som leveres flere ganger og tekst justeres for bedre forståelse.
  3.  §§ 4.4.6 og 4.5.4 - Det legges til at ved 5 eller flere grensepunkter reduseres gebyret med 30 %.

Endringene i sin helhet og begrunnelsene for dem er tilgjengelig i dokumentet vedtak om høring med saksfremlegg i menyen til høyre (nederst dersom du leser dette på liten skjerm). Endringene vil ved vedtak tas inn i gebyrforskriften for 2024.

Uttalelse til saken merkes 2021/5490 og sendes Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no. Frist for å gi uttalelse er satt til 22. januar 2024.

Det gjøres oppmerksom på høring av byggesaksdelen av forskriften er en egen høring, men at byggesaksdelen skal inngå som et nytt kapittel 5 i forskriften etter at den er vedtatt. Om ønskelig kan uttalelser til begge høringer fremgå av samme brev til kommunen, så fremt det kommer klart frem om merknadene gjelder den nye byggesaksdelen eller endringene i gjeldende forskrift.