DET NORDISKE SAMARBEIDET

Bodø kommune har i dag tre vennskapsbyer i Norden. Dette er en felles avtale mellom de fire nordiske byene Bodø, Jönköping, Svendborg og Kuopio. Samarbeidet har eksistert i over 70 år. Det nordiske vennskapsbysamarbeidet ble opprinnelig opprettet med bakgrunn i et felles ønske om fred, og samarbeidene skulle bidrag til dette gjennom gjensidig kunnskap om hverandres kultur og identitet.

Samarbeidet har tradisjonelt dreid seg mest om kulturutveksling, men har de siste årene gått mer over til erfaringsutveksling og samarbeid også innen andre kommunale oppgaver, samt næringsutvikling.

KRITERIER FOR FREMTIDIG VENNSKAPSBYSAMARBEID:

De siste årene har det kommet en betydelig andel henvendelser fra byer som ønsker å bli vennskapsby med Bodø kommune. Oppfølging av vennskapsbyer krever både administrative og økonomiske ressurser for å leve opp til forpliktelser i avtalene. Vi har ikke kapasitet til å si ja til alle forespørsler som kommer, og har derfor satt noen kriterier for eventuelle nye vennskapsbysamarbeid.