Menneskenes livsgrunnlag er helt avhengig av naturen. Måten vi bruker naturen på i dag, har store konsekvenser for både natur og mennesker. Klimagassutslippene våre varmer opp havet og lufta, gjør oss mer sårbare for naturkatastrofer, truer vårt levebrød og kan gi grobunn for konflikter i kampen om naturressurser.

FNs klimapanel har foreslått tre konkrete tiltak for å kutte i klimagassutslipp:

  • Energisektoren må bli bærekraftig.
  • Byene må bygges på en klimavennlig måte.
  • Menneskers forbruk og livsstil må være bærekraftig.

I sammenheng med punkt 2 har Bodø høstet annerkjennelse og interesse internasjonalt for sin satsing innen smart og grønn byutvikling. Smart Bodø programmet inneholder en rekke internasjonale, nasjonale og regionale FoUI prosjekt med bakgrunn i FNs bærekraftsmål. Bodø skal fortsette å styrke sin posisjon som smart og grønn, også når det gjelder reiselivet. Dette skal gjøres ved å satse på utvikling av grønn og smart industri, grønn luftfart, styrke forskning på og produksjon av bærekraftige matvarer fra havet, få på plass en grønnere samferdsel og mest mulig sirkulærøkonomi.

Vi skal være ambisiøse, ta medansvar og fremme tiltak for en grønnere by, region og verden.