De siste årene har Bodø mottatt en rekke priser; som årets mest attraktive by, årets sentrum, årets kulturby og utnevnelsen til europeisk kulturhovedstad i 2024. Flyttingen av flyplassen og muligheten til å bygge en ny bydel, satsingen på smart og grønn byutvikling, kultur, innbyggermedvirkning, folkehelsearbeid og flere andre prosjekter har ført til at Bodø kommune opplever en stadig økende interesse og pågang fra andre land. Det er mange som ser mot Bodø og som ønsker å samarbeide på tvers av landegrenser.

Bodø kommune vil være avhengig av internasjonalt samarbeid for å kunne møte fremtidens utfordringer på en god og forberedt måte. Som kommune påvirkes Bodø i stor grad av hva som skjer i EU og EØS, og det er viktig at kommunen tar en aktiv rolle for å påvirke EUpolitikken. Koronakrisen har gjort det mer tydelig en noen gang hvor internasjonal verden er. Fremtidens største utfordring, klimakrisen, kjenner heller ingen landegrenser.

Internasjonalisering er viktig for hele bodøsamfunnet,
og bidrar til:

  • Økt kvalitet på kommunale tjenester
  • Økt kunnskap og kompetanse
  • Øke forståelsen for utfordringer som er internasjonale og muligheter til å finne løsninger på tvers av landegrenser
  • Påvirke internasjonal politikk som angår Nordland
  • Nå nye markeder og øke eksporten
  • Økt innovasjon og konkurranseevne
  • Økt inntekt gjennom internasjonale finansieringsprogram
  • Større rekrutterings- og tilflyttergrunnlag
  • Bedre integrering og kulturforståelse

I tillegg har samarbeid en verdi i seg selv, både på lokalt, regional og internasjonal nivå. Gode relasjoner til våre nabokommuner, naboland og verden for øvrig er verdifullt for menneskene som bor her, også på et folk-til-folk grunnlag.

Bodøsamfunnet skal være en sterk drivkraft for kompetanseutvikling, for å få flere nye arbeidsplasser og for næringsvekst. Bodø er allerede vertskapskommune for flere viktige kompetanseinstitusjoner og bedrifter som jobber internasjonalt, men det finnes gode muligheter til å utvikle det internasjonale miljøet videre. Som fylkeshovedstad har Bodø kommune et særegent ansvar for å bidra til positiv vekst i hele Nordland.

Det er et generelt mål å øke andelen aktører fra Bodø som er deltaker i internasjonale prosjekt, gjennom støtteordninger som for eksempel Interreg, EØS, Horisont Europa, Nordiske midler, Barentsmidler og Arktis2030. Et slikt engasjement gir gevinster som medfinansiering, kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Bodøsamfunnet blir mer og mer internasjonalt. I 2020 har vi flere tusen bodøværinger fra over hundre forskjellige land. En viktig kommunal oppgave er å legge til rette for at alle som bor her skal ha det bra, og at flere vil etablere seg her. Bodø ligger i en region med lav befolkningsvekst og en aldrende befolkning. Hvis vi skal nå målet med flere innbyggere og en lavere snittalder i befolkningen er vi avhengig av mer tilflytting fra utlandet.

Bodø kommune besøkes av et betydelig antall internasjonale gjester hvert år, og det er viktig at vi fremstår som et profesjonelt og koordinert vertskap, enten det gjelder besøk til kommuneorganisasjonen, næringslivet, konferansesektoren eller innen turisme. Bodø skal være en døråpner og en god ambassadør for hele Nordland.