PRIORITERINGER

Kommunen vil særlig vurdere kompensasjonsbehovet i virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, som bl.a. nystartede bedrifter. Utover det, kan kommunen innrette sine lokale ordninger etter den lokale situasjonen.

Ut fra det totale antall søknader vil kommunen beregne et maksbeløp, og en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet.

KRAV TIL DOKUMENTASJON

  • Søker må i søknad dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
  • Omsøkt tap/kostnadsbeløp, i tillegg til omsetningstap, må spesifikt erklæres i søknaden og signeres for av revisor eller regnskapsfører.
  • Legg ved en egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
  • Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2020 og 2021, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i. I tillegg må søker informere om det er søkt kompensasjon fra andre ordninger som ikke er mottatt.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

HVORDAN SØKE

Søknaden skal registreres og sendes gjennom regionalforvaltning.no

REGELVERK

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Kommunal- og distriktsdepartementet har notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Tildelingen vil gis i form av den notifiserte ordningen i den fjerde runden.

Virksomheter må opplyse om de er en del av ett større konsern. Det må også gis opplysning om samlet støtte for hele konsernet (søknader til andre kommuner).

Bodø kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger.

Bodø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.