Varsling

Den som opplever eller oppdager kritikkverdige forhold oppfordres til å varsle om dette. Fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig. Det skal ikke få negative konsekvenser å varsle.

Varsling skal skje etter kommunens retningslinjer for varsling.

Varslingsrutine

Åpenhet og innsyn

Bodø kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning.  Kommunen har en generell aktiv informasjonsplikt. Dette innebærer også at meroffentlighet skal praktiseres.

All informasjon som gis skal være korrekt og pålitelig.  

Ytringsfrihet

Medarbeidere har ytringsfrihet og rett til å delta i den offentlige debatt som privatpersoner, slik det følger av arbeidsreglementet. 

Det er kommunens ledelse, eller den ledelsen gir slik myndighet, som kan uttale seg på kommunens vegne.

Taushetsplikt og personvern

Vi skal ha et bevisst forhold til vår taushetsplikt. Taushetsbelagt informasjon skal behandles med respekt og aldri formidles til andre enn de som har krav på den for å utøve en god tjeneste. Taushetsplikten gjelder også overfor andre kolleger som ikke har tjenstlig behov for de aktuelle opplysningene.

Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Vi har ikke adgang til, via datasystemene eller på annen måte, aktivt å søke opplysninger om andre, når det ikke er tjenstlig nødvendig for vårt arbeid i kommunen.