Kommunens ressurser

Vi skal ta vare på kommunens ressurser på den mest hensiktsmessige og rasjonelle måte, og vi skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler.

Vi skal ikke tilegne oss personlige fordeler av kommunens ressurser.

Kommunens utleie av lokaler reguleres av utleiereglementet. 

Kommunens forretningsmessige virksomhet

Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og avtaleparter har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart.

Når vi deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet, plikter vi å sette oss inn i, og etterleve, lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området.

I all type kontakt og nettverksbygging skal vi være bevisste på grensen mot kameraderi, smøring og korrupsjon.

Gaver og andre fordeler

Vi skal ikke motta personlige fordeler til oss selv eller andre. Slike fordeler kan være gaver, rabatter, provisjoner, tjenester eller ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser eller ytelser som kan påvirke våre handlinger på vegne av kommunen. Mottatte fordeler skal returneres giver.

Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, og som gis til vanlige anledninger og høytider, for eksempel en konfekteske eller blomst. Gaven mottas på vegne av kommunen og ikke deg selv som privatperson.  Det forutsettes åpenhet også om slike fordeler.

Det enkelte medarbeider har ikke lov til å ta imot penger/gavekort selv om det er små summer.

Representasjon

Reiser og annen utgiftsdekning skal betales av kommunen. Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller. Dette avgjøres av kommunedirektør eller ordfører.

Representasjon og bevertning skal være moderat og ikke av en slik art eller størrelse at den kan påvirke beslutningsprosesser.

Biarbeid, ekstraverv og personlige interesser

Medarbeidere skal vurdere og avklare med leder om ansettelsesforhold i andre stillinger (biarbeid), ekstraverv, styreverv, eierinteresser i andre virksomheter eller lignende, skaper rollekombinasjoner eller interessekonflikt.

Folkevalgte og kommunens ledere skal registrere verv og interesser i KS styrevervregister.

Vi skal praktisere åpenhet om verv og interesser som kan være egnet til å trekke medarbeideres og folkevalgtes habilitet i tvil.