Arbeidsutførelse

Vi skal utføre vårt arbeid med kvalitet og faglig kunnskap, og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme eller tillit i befolkningen.

I møte med andre og hverandre

Vi skal møte brukere, kolleger og andre med omsorg og respekt.

Vi tar avstand fra enhver form for diskriminering, trakassering, mobbing og annen upassende oppførsel.

Habilitet

Vi skal være upartiske og unngå å komme i situasjoner som kan medføre interessekonflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser.   

Vi skal ikke håndtere, eller tilrettelegge for behandling av saker, som gjelder nære slektninger, venner eller andre personer i nære relasjoner.

Vi har et selvstendig ansvar for å vurdere egen habilitet før vi behandler en sak eller treffer en avgjørelse. Ved tvil skal dette tas opp med overordnede.

Folkevalgtes habilitet vurderes i henhold til kommunelovens habilitetsregler.
 

Se forvaltningsloven § 6: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Lovdata

Prosedyre for behandling av melding om trakassering og annen utilbørlig adferd