Generelt

Vårt arbeid skal være preget av høy etisk standard.  

Vi skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens grunnleggende verdier og mål, samt politiske vedtak. Våre grunnleggende verdier er:

Kvalitet Omsorg Respekt

FNs bærekraftsmål

Vi skal støtte aktivt opp om en bærekraftig utvikling basert på FNs bærekraftsmål. Dette handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Vi skal fremme samhandling og læring, og tilrettelegge for nye og bærekraftige løsninger.