Personlig ansvar 

Vi har et personlig og selvstendig ansvar for å følge de etiske retningslinjene. Det oppfordres til at de ansatte på den enkelte arbeidsplass regelmessig refleketer over egen praksis av de etiske retninglinjene. De etiske retningslinjene er en del av arbeidsavtalen.

Vi har også rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske retningslinjene.

Ved tvilstilfeller skal ansatte ta dette opp med nærmeste leder, og folkevalgte med gruppeleder eller ordfører.

Ledere og folkevalgte har et særlig ansvar, og er gjennom sin etterlevelse av retningslinjene kulturbærere og rollemodeller.

Konsekvenser av brudd på etiske retningslinjer

Brudd på etiske retningslinjer utløser en aktivitets- og undersøkelsesplikt for arbeidsgiver. Eventuelle reaksjoner i arbeidsforholdet vil være hjemlet i arbeidsmiljøloven. Andre reaksjoner vil være hjemlet i annet lovverk.